Hướng Dẫn Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Hàng Tháng Và Chuyên Đề

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tập Gym Cho Nữ Chi Tiết Để Sở Hữu Body Như Mong Muốn
 • Tổng Hợp Bài Tập Gym Dành Riêng Cho Nữ, Giảm Cân Hiệu Quả
 • Toàn Thân Chị Em Sẽ Thon Gọn Săn Chắc Khi Thực Hiện Lịch Tập Gym Giảm Cân Này
 • Tập Yoga Hiệu Quả Hơn Vào Buổi Sáng Hay Buổi Tối?
 • Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Paypal 2022 (Full 100%)
 • Chuyên đề sinh hoạt chi bộ năm 2022

  Sinh hoạt chi bộ là hoạt động diễn ra hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề được quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mời các bạn tham khảo.

  Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ

  1. Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ

  1.1. Công tác chuẩn bị

  a) Đối với sinh hoạt thường kỳ

  – Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

  – Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

  b) Đối với sinh hoạt chuyên đề

  – Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

  – Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

  1.2. Các bước sinh hoạt chi bộ

  a) Mở đầu

  – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

  – Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

  – Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

  – Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

  b) Tiến hành sinh hoạt

  (1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

  (2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

  – Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

  – Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

  – Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

  – Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

  c) Kết thúc

  (1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

  Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

  – Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

  – Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

  – Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

  – Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

  – Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

  (2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

  Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

  Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

  2. Nội dung sinh hoạt chi bộ

  2.1. Đối với sinh hoạt thường kỳ

  Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu sau:

  a) Về công tác chính trị, tư tưởng

  – Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi.

  – Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

  – Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

  b) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.

  – Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

  – Kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội.

  – Xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

  2.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

  Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:

  – Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

  – Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  – Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

  – Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

  – Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

  – Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

  – Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

  3. Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm:

  3.1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

  Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

  3.2. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

  – Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

  – Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ.

  – Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ.

  3.3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ

  – Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền.

  – Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả.

  – Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

  – Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

  – Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.

  – Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

  3.4. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

  – Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

  – Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

  – Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

  3.5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ

  Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere Chi Tiết Từ Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Download Adobe Premiere Miễn Phí
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Google Drive Để Tận Dụng Hết Tính Năng Lưu Trữ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 7, Iphone 7 Plus Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 7 Cơ Bản Nhất Cho Bạn
 • Các Bước Tổ Chức Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Chính Xác Tiếng Anh
 • Dịch Thuật Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh Máy Móc Thiết Bị
 • Hướng Dẫn Các Bài Tập Gym Cho Nữ Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Các Bài Và Cách Tập Gym Cho Nữ Mới Bắt Đầu Đúng Cách Nhất
 • Lịch Tập Gym Cho Nữ Chi Tiết Và Hiệu Quả Nhất
 • Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thay thế Hướng dẫn Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012.

  Theo đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ năm 2022 được thực hiện theo 03 bước tại Hướng dẫn 12 như sau:

  – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

  – Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

  – Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

  – Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

  Sinh hoạt chuyên đề

  – Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

  – Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

  – Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

  – Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

  Sinh hoạt thường kỳ

  Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

  – Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

  – Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

  – Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

  – Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

  – Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

  Sinh hoạt chuyên đề

  Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

  Lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Google Drive
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Google Drive Trên Máy Tính
 • Cách Cài Và Sử Dụng Google Drive, Chia Sẻ Dữ Liệu Trực Tuyến
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 7
 • Một Số Giải Pháp Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Hướng Dẫn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Update Phiên Bản Windows 10 Version 1803 Sớm Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Mở Bài Viết Luận Vstep Tiếng Anh B1, B2, C1
 • Mẫu Cv Tiếng Anh Ấn Tượng, Phù Hợp Cho Mọi Ngành Nghề
 • Các Dạng Câu Hỏi Và Cách Viết Bài Chi Tiết
 • Đảng uỷ Khối Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

  và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Đảng uỷ Khối Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trịvà tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Về nội dung sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, khoá XV về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2022 và những năm tiếp theo”.

  Hai là, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ kịp thời. Tăng cường cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin nghiệp vụ trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu; tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Bảy là, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên, chi bộ giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ.

  Tám là, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và chuyên môn trong bố trí, tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian, yêu cầu và chất lượng; đối với các đảng bộ cơ sở cần xây dựng chi bộ mẫu để nhân rộng; thực hiện nghiêm  chế độ báo cáo, sơ, tổng kết, biểu dương, phê bình các tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết.

  Chín là, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, phát động thi đua giữa các chi bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 27+ Mẹo Hay Khi Sử Dụng Apple Watch – Khai Thác Tối Đa Mọi Tính Năng
 • Youtube Ads Là Gì? 6 Thủ Thuật Chạy Youtube Ads Hiệu Quả
 • Chơi Pokemon Black Or White Dành Cho Người Lười :d
 • Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Từ 21 Đến 40 Trong Game Gta V
 • Tự Nhuộm Tóc Tại Nhà Theo Ý Muốn Mà Vẫn Đạt Hiệu Quả Cao
 • Key Office 2010 – Hướng Dẫn Active Kích Hoạt Bộ Office Này

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Crack Office 2010 Cực Kỳ Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Làm Được
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Auto Like Facebook Để Kiếm Tiền Và Bán Hàng Online
 • Hướng Dẫn Auto Thả Tim – Tăng Tương Tác Trên Facebook
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Bấm Dây Mạng Theo Chuẩn A ,b
 • 5 Cách Crack Office 2013 – Active Microsoft Office 2013 Thành Công 100%
 • Chủ đề chia sẻ key office 2010 update mới nhất 2022. Như các bạn đã biết thì Microsoft Office là một bộ công cụ tích hợp nhiều phần mềm hỗ trợ cho người dùng văn phòng như Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,… Các phần mềm trong bộ công cụ Microsoft Office sẽ giúp cho người sử dụng thao tác được những công việc văn phòng đơn giản và dễ dàng hơn. Hiện nay có rất nhiều phiên bản Microsoft Office được sử dụng trên thị trường, chủ yếu là các phiên bản Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2022, Microsoft Office 2022, Microsoft Office 365,… Tuy nhiên để nói về độ phổ biến thì Microsoft Office 2010 vẫn là phiên bản được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất hiện nay.

  1. Giới thiệu sơ lược về tính năng của phần mềm Microsoft Office

  Đây là một phiên bản Microsoft Office được đánh giá là dễ sử dụng, giao diện ưa nhìn cũng như có nhiều tính năng hữu dụng, mạnh mẽ. Trong phiên bản này, người dùng có thể sử dụng các chức năng và thao tác một cách dễ dàng và đơn giản nhất có thể. Ngoài ra còn có các chức năng hỗ trợ cho công việc văn phòng như lưu trữ, quản lý tệp tin đám mây, chức năng quản lý email,… giúp cho công việc của một nhân viên văn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những tính năng sơ lược những tính năng nổi bật của phần mềm Microsoft Office 2010 cũng như chia sẻ key office 2010 và hướng dẫn kích hoạt sản phẩm. Mời các bạn cùng theo dõi.

  Microsoft Office 2010 nổi bật ở tính ổn định, nhất là khi bạn sử dụng trên hệ điều hành Window 7. Hiếm khi gặp sự cố, luôn hoạt động một cách ổn định và chính xác, Microsoft Office 2010 và Microsoft Window 7 chính là bộ đôi phù hợp nhất nếu bạn cần một chiếc máy tính hoạt động ổn định với các tác vụ văn phòng. Ngoài ra cấu hình yêu cầu của hệ thống để chạy được 2 phần mềm này cũng hết sức bình dân, phù hợp với những chiếc máy tính cơ bản. Microsoft Office 2010 yêu cầu cấu hình máy có xung nhịp bộ vi xử lý từ 233 Ghz trở lên, dung lượng bộ nhớ RAM trên 256 MB. Cấu hình này phù hợp cho cả những cỗ máy đã có tuổi đời từ 5 -7 năm trước. Nhưng không vì vậy mà Microsoft Office 2010 lại thiếu đi những tính năng hữu ích. Được phát triển cải tiến từ những phiên bản Microsoft Office trước đó, Microsoft Office 2010 đã được bổ sung và nâng cấp nhiều tính năng hữu dụng cũng như sửa chữa những lỗi còn tồn tại trên những phiên bản Microsoft Office về trước. Các tính năng nổi bật được tích hợp trên Microsoft Office 2010 là:

  – Nâng cấp hệ thống Menu trực quan, sinh động hơn

  – Bổ sung thêm nhiều công cụ mới cho phép người sử dụng thao tác soạn thảo dễ dàng hơn.

  – Hỗ trợ ảnh chụp màn hình trực tiếp của những phần mềm khác.

  – Cho phép thiết lập giới hạn trong việc chỉnh sửa

  – Cho phép chỉnh sửa đa phương tiện chuyên sâu hơn chẳng hạn như chỉnh sửa hình ảnh được tăng cường và có thể chỉnh sửa video trong Microsoft PowerPoint

  – Bổ sung thêm nhiều hiệu ứng về mỹ thuật

  – Tính năng bảo mật được tăng cường, cho phép nhiều cài đặt chuyên sâu hơn như Protected mode

  – Giao diện phần mềm rất đẹp mắt và dễ thao tác

  – Biểu tượng hóa các chức năng trong phần mềm

  – Khi lưu file phần mở rộng sẽ mặc định là các định dạng đời mới như .docx, .xlx,…

  – Tối ưu hóa mã nguồn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng

  – Hỗ trợ tất các các phiên bản hệ điều hành Windows

  – Tích hợp với nhiều công cụ hỗ trợ khác như OneNote, Outlook,…

  Ngoài một số tính năng nổi bật nêu trên thì Microsoft Office 2010 còn nhiều tính năng hữu dụng khác mà bạn có thể tự khám phá trong quá trính sử dụng. Tuy nhiên để sử dụng phần mềm không bị giới hạn thì bạn cần phải thao tác kích hoạt sản phẩm. Để tham khảo những bước thao tác kích hoạt phần mềm Microsoft Office 2010, mời bạn chuyển sang phần sau của bài viết.

  2. Hướng dẫn thao tác kích hoạt Microsoft Office 2010

  a) Kích hoạt tại menu của phần mềm

  Trong menu Account bạn nhấp chuột vào dòng Change Product Key.

  Trong dòng Enter your product key bạn hãy điền key kích hoạt của mình vào rồi nhấn Install. Lưu ý để kích hoạt nhanh chóng và thuận tiện thì bạn nên sử dụng key active online và phải đảm bảo rằng máy tính của mình đang có kết nối mạng bình thường.

  Sau khi bạn nhấn Install thì phần mềm sẽ kiểm tra key. Nếu key hợp lệ thì sẽ tiến hành kích hoạt và hiện ra thông báo Product Activated như hình dưới. Quá trình kích hoạt có thể mất 1-3 phút, bạn không được tắt phần mềm trong lúc đang kiểm tra kích hoạt.

  b) Kích hoạt thông qua công cụ Command Prompt

  if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14”

  if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14”

  cscript //Nologo chúng tôi /inpkey:xxxx

  cscript //Nologo chúng tôi /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo chúng tôi /act&timeout 5&start winword&exit

  @

  Trong đó xxxx là key kích hoạt bản quyền của bạn. Sau khi kích hoạt xong bạn hãy kiểm tra lại thông tin bản quyền trong phần mềm và sẽ thấy thông báo phần mềm đã kích hoạt bản quyền.

  3. Danh sách key Office 2010 bản quyền cho 2 phiên bản 64 và 32 bit

  Key update 2022:

  MMF8V-QHTVW-P8K44-MW28R-RMB79

  QYMHW-PXM9M-WWRKR-9DXFR-484CY

  Q83CD-VVJHY-Q33KT-D23XM-HMWF3

  J83QX-TPWKR-Y9R6G-R7797-RCXF9

  Key dành cho phiên bản 64bit:

  72D2Y-R2D7F-HG6TM-H8W4M-CHCB4

  IUWQP-IUEIOP-WQURI-OWETH-GSDJH

  65XRT-YGH2D-TXX9L-YYTR5-OLPW4

  DLHF8-ERYT8-749YT-3RJKE-WJHF8

  BGCKH-CRYRT-49VQ7-YMCG3-BRBP7

  6TX3V-WRDJ6-JC34X-BDDPV-6F3PB

  PTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GY

  2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV

  VYSDJ-LOSYR-VBHFU-FHUT6-KOTJH

  FJKSL-CNMXZ-BNVBS-DHFAS-JFWPEI

  MNXZV-NXZNV-XVJLS-DHFUI-AXMVZ

  Key dành cho phiên bản 32bit:

  TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG

  VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

  76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7

  BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

  DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79

  VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

  7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM

  GFK6T-JVXJX-4JCP9-39M37-TBRB2

  MKCGC-FBXRX-BMJX6-F3Q8C-2QC6P

  76XCJ-YMH2W-YQQV6-XX76X-QK3K7

  TVFJ7-76TR7-HHCKT-QQFJR-8KTTD

  72D2Y-R2D7F-HG6TM-H8W4M-CHCB4

  4. Lời kết

  1.9

  /

  5

  (

  107

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Key Office 2010 – Hướng Dẫn Active 100% Dùng Vĩnh Viễn Theo Win
 • Key Office 2013 – Hướng Dẫn Kích Hoạt Bản Quyền Trọn Đời
 • Key Office 2022 – Hướng Dẫn Nhập Key Active Vĩnh Viễn
 • Cách Nấu Tổ Yến Đường Phèn Ngon, Bổ Dưỡng – Phấn Hoa
 • Món Chè Xôi Xiêm Ngon Lạ Cho Cả Nhà
 • Hướng Dẫn Kích Hoạt Bộ Gõ Tiếng Việt Trên Windows 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Kiếm Tiền Trong Gta Ngoại Tuyến ▷ ➡️ Điểm Dừng Sáng Tạo ▷ ➡️
 • Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cảnh Sát Trong Gta ▷ ➡️ Điểm Dừng Sáng Tạo ▷ ➡️
 • Cách Ghép Nhiều Ảnh Vào Một Khung Bằng Photoshop ” Thủ Thuật & Mẹo Vặt
 • 9 App Ghép Nhiều Ảnh Vào Khung Mạnh Mẽ Nhất
 • Hướng Dẫn Ghi Đĩa Dvdmp4 Bằng Convertxtodvd 4.1.9.347
 • Bộ Gõ Tiếng Việt Windows 10

  Giới Thiệu bộ gỏ tiếng việt win 10

  Tháng 5 vừa qua, Microsoft dành sự quan tâm lớn đến người dùng Việt Nam với việc chính thức tích hợp 2 bộ gõ tiếng Việt kiểu Telex và VNI trong hệ điều hành Windows 10. Với bộ gõ này, người dùng có thể gõ tiếng Việt một cách dễ dàng trên bất kể ứng dụng nào được cài đặt trên thiết bị, kể cả trình duyệt Edge hay các ứng dụng Office và sử dụng được trên tất cả các dòngmáy tính chạy win 10.

  Trước đây gõ tiếng việt không nhận được sự hỗ trợ chính thức từ hệ điều hành của Windows. Chính vì vậy các phần mềm gõ tiếng Việt phổ biến như Unikey, Vietkey,… luôn được người dùng tin tưởng để cài đặt cho laptop hoặc máy tính của mình. Tuy nhiên, các ứng dụng gõ tiếng Việt của bên thứ 3 thường không tương thích hoàn toàn với hệ điều hành đôi khi bạn sẽ nhận ra lỗi vỡ font chữ hay phím không phản hồi cực kì khó chịu và bất tiện trong quá trình sử dụng.

  Sau khi dùng bộ gõ tiếng Việt windows 10 thì mình đánh giá nó có những ưu điểm sau:

  – Thiết lập đơn giản nhanh chóng, thao tác đơn giản.

  – Gõ tiếng Việt ở tốc độ cao, không có độ trễ quá đáng kể và khắc phục được tình trang vô hiệu hóa khi chơi game.

  – Không bị lỗi font chữ khi thao tác trên Facebook hay Messenger.

  – Không cần cài đặt thêm bất kì bộ gõ nào khác để hỗ trợ thêm.

  Hướng Dẫn Kích Hoạt Đặt Bộ Gõ Tiếng Việt Tại Windows 10

  Để kích hoạt bộ gỏ tiếng Việt win 10 bạn cần update win 10 mới nhất và làm theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows+ I để mở Windows Settings. Chọn Time & Language.

  Bước 3: Nhập vào ô tìm kiếm ngôn ngữ tiếng Việt. Nhấn Next.

  Bước 5: Ở ngôn ngữ tiếng Việt vừa cài đặt xong, sau đó chọn Options.

  Bước 6: Nhấn chọn Add a keyboard để thêm ngôn ngữ nhập cho bàn phím.

  Bước 7: Tiếp tục nhấn chọn Vietnamese Telex.

  Bước 8: Để sử dụng bộ gõ này bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng kiểu bàn phím ở khay hệ thống và chọn Vietnamese Telex như hình

  Ghi chú: Nếu muốn chuyển đổi giữa các kiểu gõ hay ngôn ngữ, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Windows + space (dấu cách).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cài Đặt Vietkey Và Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bộ Gõ Cho Người Mới
 • Phân Tích Đàn Ghi Ta Của Lorca Đầy Đủ Nhất
 • {Hit} Cảm Âm Bài Không Phải Dạng Vừa Đâu
 • Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Facetime Trên Iphone 5, 5S Một Cách Hoàn Hảo
 • Fiora Cách Chơi Fiora Hiệu Quả Ở Vị Trí Solo Top Hiệu Quả Trong Lmht
 • Tổng Hợp Những Bộ Phim Hoạt Hình Giáng Sinh Hay Nhất Mọi Thời Đại Cập Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Google Adsense Là Gì? Cách Kiếm Tiền Từ Google Adsense
 • Cách Kiếm Tiền Dễ Dàng Từ Google Adsense
 • Cách Kiếm Tiền Với Google ? Hướng Dẫn Đầy Đủ
 • Cách Kiếm Tiền Từ Game Di Động Để Đạt 1000 Usd/ Tháng
 • Gangstar Vegas V3.3.0 Ios Full Tất Cả, Hướng Dẫn Ngay Trên Iphone Ipad
 • 1. Barbie in a Christmas Carol

  Nội dung phim là câu chuyện dựa trên tác phẩm nổi tiếng của Charles Dickens – A Christmas Carol, kể về Eden Starling , một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng ở Luân Đôn. Tuy vậy, cô lại là một người xấu tính, kiêu ngạo và ghét Giáng sinh. Vào đêm Giáng sinh, ba linh hồn đến từ Quá khứ, Hiện tại và Tương lai đã đến tìm Eden và giúp cô thay đổi…

  2. The little match girl

  Cô bé bán diêm ” được xuất bản lần đầu năm 1848 trong phần 5 của cuốn Nye Eventyr (Những truyện cổ tích mới) của nhà văn Đan Mạch Andersen. Đêm giao thừa, đêm bình an, thời khắc thiêng liêng khi nhà nhà, người người tề tựu đông đủ bên bàn tiệc. Mọi người đều ấm áp và hạnh phúc, chỉ riêng cô bé bán diêm vẫn gắng gỏi chìa những bao diêm giữa đêm giá lạnh…

  Năm 2006, Walt Disney đã sản xuất phim hoạt hình ngắn “Cô bé bán diêm” có độ dài 6 phút. Vẫn giữ những chi tiết kinh điển trong nguyên tác nhưng phim thay đổi bối cảnh từ Đan Mạch sang Nga.

  “Cô bé bán diêm” 3D của Việt Nam cũng nhận được phản hồi mạnh mẽ từ công chúng, với tạo hình đẹp và chuyển động khá tự nhiên, cùng các hiệu ứng hình ảnh như tóc, da, quần áo, lửa, tuyết… được dựng sắc sảo.

  3. Frozen

  Bộ phim dựa trên câu chuyện cổ “Bà chúa Tuyết” của nhà văn Đan Mạch Andersen, nhưng nội dung lại triển khai theo một hướng đi hoàn toàn khác. Bộ phim kể về hai nàng công chúa của vương quốc Arendelle là Elsa (Indina Menzel) và Anna (Kristen Bell). Elsa có một khả năng đặc biệt là tạo ra băng tuyết và đóng băng tất cả mọi vật thể mà cô chạm vào. Sau một tai nạn làm tổn thương Anna lúc nhỏ, Elsa đã tự giam mình trong phòng để chế ngự quyền năng. Chính điều này làm cho tình cảm của hai chị em trở nên lạnh nhạt, dù họ rất yêu thương nhau….

  “Frozen” xuất hiện với nội dung quen thuộc khiến nhiều người xem lầm tưởng về cái kết của nó. Tuy nhiên bộ phim lại luôn có những hướng rẽ đột ngột và bất ngờ.

  Frozen” được nói đến như “quả trứng vàng” của hãng Disney, phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại. Hãng phim hoạt hình nổi tiếng Disney chưa bao giờ giành một giải Oscar nào cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Tuy nhiên, điều đó đã bị phá vỡ tại lễ trao giải Oscar lần thứ 86, khi bộ phim “Frozen” đã giành tới hai giải gồm Phim hoạt hình hay nhấtCa khúc trong phim hay nhất.

  4. The Pola Expss

  Câu chuyện dựa trên cuốn sách của trẻ em đoạt giải thưởng Chris Van Allsburg – ” The Polar Expss “, bộ phim chuyển thể cùng tên kể về một cậu bé, trong đêm Giáng sinh, bắt gặp chuyến tàu tốc hành đi ngang qua nhà mình, cậu bước lên con tàu huyền diệu và phiêu lưu tới Bắc Cực. Nơi ấy cuối cùng cậu đã gặp ông già Noel mơ ước.

  Bằng hiệu ứng đặc biệt Performance Capture – kết hợp giữa diễn xuất của người thật với kỹ xảo máy tính và phải thực hiện suốt 3 năm. Phim nhận 3 đề cử Oscar vào năm 2005.

  5. The Nightmare Before Christmas

  Mặc dù được coi là một bộ phim Halloween cổ điển, ” The Nightmare Before Christmas ” là bộ phim đáng để xem trong đêm Giáng sinh.

  Phim xoay quanh kỳ nghỉ Yuletide, trong ngày lễ Halloween này, những con ma luôn thích ca hát, nhảy múa và không bao giờ sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng Jack Skellington – Vua bí ngô, cảm thấy chán nản vì mỗi năm chỉ có một ngày Halloween và sau đó phải chờ cả khoảng thời gian dài đằng đẳng cho tới năm. Trong lần tình cờ đi lạc vào thị trấn Christmas, Jack ngay lập tức bị hấp dẫn bởi thế giới tràn ngập sắc màu của nơi đây. Khi trở về, ông cố thuyết phục cả thị trấn Halloween từ giờ sẽ tổ chức thêm cả lễ Giáng sinh theo phong cách Halloween.

  The Nightmare Before Christmas do đạo diễn tài ba Tim Burton thực hiện vào năm 1993 với hiệu ứng làm phim Stop Motion.

  6. Rise of the Guardian

  Các nhân vật cổ tích gắn bó tới tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em trên thế giới như Ông Già Tuyết, Cô Tiên Răng, Thỏ Phục Sinh, Thần Ngủ hay Jack Frost được tái hiện một cách chân thật trong ” Rise of the Guardian “. Bất tử, mạnh mẽ và nhanh nhẹn, những nhân vật thần thoại của tuổi thơ được giao nhiệm vụ bảo vệ sự ngây thơ và trí tưởng tượng của những đứa trẻ bằng tất cả sức mạnh của mình. Khi hiểm họa xảy ra với âm mưu xóa sạch dấu vết của các vị thần bằng cách đánh cắp niềm tin và những ước mơ của lũ trẻ, những nhân vật thần thoại này cần sự giúp đỡ của Jack Frost, người bất đắc dĩ gia nhập vào đội ngũ này mặc dù anh ta chẳng quan tâm đến việc giải cứu thế giới.

  Phim được đề cử Quả Cầu Vàng 2013 dành cho Phim hoạt hình xuất sắc.

  7. Arthur Christmas

  Arthur Christmas ” đã giúp tháo gỡ một phần thắc mắc câu hỏi “kinh điển” mà trẻ em trên khắp thế giới bao lâu nay đều đặt ra “Làm thế nào ông già Noel phân phát hết tất cả những món quà trong một đêm?”. Có muôn vàn câu trả lời cho câu hỏi này, đơn cử như ông già Noel có thuật phân thân, ông có đội quân nhí giúp ông phát quà, hoặc có thể ông có một cỗ máy thời gian chẳng hạn. Nhưng theo Arthur Christmas “lý giải”, ông già Noel đã nhờ tới sự phát triển của công nghệ hiện đại, chỉ trong một tiếng, hai tỷ món quà được chuyển đi một cách nhanh, gọn, chính xác tới mọi lục địa.

  Nhưng một lần, ông đã bỏ quên một món quà, tức là một đứa trẻ bị bỏ quên.Trước tình thế này, Arthur – cậu con trai thứ hai nổi tiếng nhút nhát, hậu đậu của ông già Noel – quyết tâm trao tận tay món quà cho cô bé Gwen bị bỏ quên mãi tận nước Anh xa xôi.

  8. Mickey’s Christmas Carol

  Mickey’s Christmas Carol ” đưa chúng ta trở về với những nhân vật hoạt hình quen thuộc như: Mickey, Donald, Goofy, Minnie… 5 câu chuyện nhỏ xung quanh những người bạn đáng yêu này cũng lắm lúc siêu quậy và có phần ích kỷ thường gây ra những rắc rối. Kỳ nghỉ Giáng Sinh sắp đến, chúng vẫn gây nên những mâu thuẫn và tìm cách trừng trị lẫn nhau. Tuy nhiên, Giáng sinh là mùa đẹp nhất trong năm, các anh bạn hẵn là phải giải hòa với nhau để tận hưởng kỳ nghỉ ấm áp này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiếm Tiền Online Uy Tín 2022
 • Hướng Dẫn Ép Pháp Bảo Cơ Bản
 • Cách Ép Thẻ Cộng 4 Fifa Online Nhanh Chóng Chính Xác Nhất 2022
 • Cách Đăng Ký Tài Khoản Khảo Sát Kiếm Tiền Clixsense
 • Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Kiếm Tiền Với Dropshipping Ebay
 • Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Bộ Gõ Tiếng Việt Telex Trên Windows 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Mã Các Kiểu Gõ Tiếng Việt Trên Unikey, Telex, Vni Và Viqr
 • Hướng Dẫn Cách Gõ Chữ Telex Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Cách Gõ Tiếng Việt Telex, Vni Có Dấu Trên Máy Tính Laptop
 • Cách Gõ Tiếng Việt Có Dấu Bằng Kiểu Vni, Telex Trên Iphone, Ipad
 • Tải Ghost Windows Xp Sp3 Full Soft, Tự Nhận Driver 2022
 • Có thể bạn chưa biết, kể từ khi hãng Microsoft cho ra mắt đến người dùng hệ điều hành Windows 10 Verison 1903 mới nhất, thì có rất nhiều hàng loạt các tính năng mới được cập nhật trong bản phát hành lần này như: Dán từ bảng tạm trên nền tảng điện toán đám mây, thêm biểu tượng cảm xúc từ bàn phím của bạn, tự động sao lưu thư mục quan trọng, trải nghiệm Microsoft vào điện thoại Android, làm cho con trỏ của bạn dễ nhìn hơn, phóng to nội dung trên màn hình, giúp PC hoạt động ổn định v.v…Trong đó một tính năng nổi bật mới mà Microsoft có nhắc tới, đó là tính năng cho phép người dùng Việt Nam có thể sử dụng được bộ gõ Tiếng Việt thuộc kiểu Telex. Đối với bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt bộ gõ Tiếng Việt Telex dành riêng cho Windows 10 May 2022 Update (Version 1903) cực kì đơn giản

  Khi sử dụng Windows Version 1903 bạn sẽ hoàn toàn thấy nó thật sự tuyệt vời, bởi tính năng cực kì hữu ích cho phép người dùng gõ được Tiếng Việt, với độ chính xác cao mà không cần phải sử dụng những phần mềm gõ Tiếng Việt bên thứ ba như: Unikey, Vietkey, EVkey . Điều này, sẽ giảm thiếu tối đa tài nguyên cho máy tính nếu bạn không cài đặt những bộ gõ hiện nay. Nhưng có một điều rất thiệt thòi, dành cho những bạn nào đang dùng Windows 10 phiên bản thấp hơn là không thể kích hoạt được bộ gõ TV Telex, vì Microsoft chỉ cập nhật dành riêng cho phiên bản 1903. Nếu bây giờ bạn muốn cài hệ điều hành Windows 10 Version 1903 để có thể sử dụng trọn vẹn toàn bộ những tính năng mới cho chiếc máy tính của mình thì có thể truy cập vào bài viết này để tải về bộ cài nguyên gốc.

  Ok ! Chúng ta cùng bắt đầu vào bài viết hướng dẫn ngay hôm nay thôi nào

  Hướng Dẫn Kích Hoạt Bộ Gõ Tiếng Việt

  Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + I (windows + i) để tiến hành mở cửa sổ Windows Settings

  Chờ một lúc cho Windows tải về gói ngôn ngữ Tiếng Việt

  Lưu Ý

  • Do bộ gõ Tiếng Việt Telex chỉ hỗ trợ trên Windows 10 Version 1903 (bản phát hành chính thức từ MS) nên mọi phiên bản hệ điều hành Windows 10 thấp hơn dều không thể cài đặt bộ gõ này.
  • Khi kích hoạt được bộ gõ Vietnamese Telex trên Windows 10 bạn nên tắt phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt để tránh những trường hợp khi sử dụng có thể bị lỗi “chữ” hoặc nên gỡ bỏ phần mềm để giảm bớt tài nguyên cho máy tính.

  Lời Kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Mã Các Kiểu Gõ Tiếng Việt Telex Vni Viqr
 • Cách Luyện Gõ 10 Ngón Nhanh, Tập Gõ Văn Bản Bằng 10 Ngón Tay, Tập Đánh
 • Khắc Phục Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt
 • Trọn Bộ Hướng Dẫn Sử Dụng Unikey
 • Gõ Tiếng Việt Kiểu Telex (4)
 • Hướng Dẫn Làm Phim Hoạt Hình Online Với Bộ 5 Công Cụ Thần Thánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tải Nhạc, Video Và Nhiều Loại File Khác Bằng Trình Duyệt Safari Không Cần Cài Thêm Ứng Dụng Tại Iremax
 • Tận Dụng Safari Trên Ios 13 Và Ipados Để Tải Nhạc, Video, Ebook Về Máy
 • Cách Copy Nhạc, File, Hình Ảnh, Video Vào Usb Thẻ Nhớ Ổ Cứng
 • Cách Tải Video Facebook Trên Vivo
 • Cách Đổi Giao Diện Trên Điện Thoại Vivo 5
 • Á Châu Media giới thiệu với các bạn cách làm phim hoạt hình online miễn phí mà không cần biết vẽ tay. Về cơ bản chúng ta sẽ dùng một số website để tạo hình nhân vật, sau đó làm video hoạt hình trên website khác.

  Goanimate trang web hỗ trợ làm phim hoạt hình online đơn giản

  Goanimate có giao diện thân thiện, và dễ sử dụng với hệ thông sound clip giúp làm một đoạn phim hoàn chỉnh mà không cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực dựng phim.

  Vấn đề của Goanimate với người dùng Việt Nam là chi phí khá đắt . Gói dùng thử miễn phí thì chỉ cho phép ta copy và share link của phim, và nó sẽ chèn logo của Gonimate vào video của người dùng. Điều này khiến cho video của bạn “được sở hữu gián tiếp” bởi Gonimate và không dễ dàng để dùng kiếm tiền trên Youtube.

  Làm phim hoạt hình với Wideo

  Wideo cung cấp cho người dùng một bộ template miễn phí, và chất lượng cho một clip hoạt hình dài 45 giây. Bộ template của Wideo thì đẹp miễn chê, chúng lại rất hợp với các bài thuyết trình doanh nghiệp, việc quảng bá sản phẩm, video ecard và showcase. Bạn cũng có thể chèn logo, và thêm background tùy ý để video hoạt hình phù hợp cho phong cách của công ty bạn.

  Điểm trừ lớn của trang web này là người dùng phải trả tiền để download các video mình làm ra. Mà điều này lại cần thiết nếu bạn muốn nối các clip ngắn đó thành video dài để up lên Youtube.

  Công cụ Powtown

  Những người làm phim nghiệp dư như giáo viên và học sinh có thể dựng phim hoạt hình theo kiểu bài thuyết trình doanh nghiệp đi từng chi tiết, hoặc theo kiểu slideshow. Powtown sẽ là một công cụ tuyệt vời cho chuyện này.

  Ứng dụng làm phim hoạt hình miễn phí Explee

  Explee là “vị cứu tinh” tuyệt vời cho những người mới bắt đầu làm phim hoạt hình mà họ không cần để ý nhiều vào chất lượng hình ảnh, và phải làm gấp. Bạn sẽ được dựng phim chỉ trên một template trống – đủ để cho ra mắt một video thuyết trình cơ bản.

  Animaker giúp bạn tạo ra một video dài 2 phút với tiêu chuẩn SD. Ưu điểm của nó là hỗ trợ người dùng phần bối cảnh phim. Tất cả điều phải làm là bạn chèn text vào các slide, còn lại công cụ sẽ lo mọi thứ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Tải Video Trên Facebook Ít Người Biết
 • Getfvid.com / Cách Tốt Nhất Để Tải Xuống Video Và Âm Thanh Từ Facebook
 • Cách Tải Video Facebook Trên Firefox, Download Video Facebook Trên Trì
 • Cách Tải Video Từ Web Xem Phim Bằng Coc Coc Trên Điện Thoại Android, I
 • Tải Video Youtube Bằng Cốc Cốc
 • Kỹ Năng Tổ Chức Sinh Hoạt Tập Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tập Thể Hình Lưng Xô Cầu Vai
 • Cách Tập Cơ Lưng Xô Rộng Hiệu Quả Nhất Nhiều Người Bỏ Qua
 • Làm Thế Nào Để Tập Cơ Lưng Xô Chuẩn Giúp Bạn Sở Hữu Lưng Đẹp
 • Cách Chia Lịch Tập Gym: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Mới Đi Tập
 • Cách Chia Lịch Tập Thể Hình
 • Nhưng ít anh chị Phụ trách nào nắm bắt được cốt lõi của những sự việc hay phải làm gì khi tổ chức sinh hoạt tập thể. Các em đã quá mệt mỏi với những bài vở, lý thuyết ở trong nhà trường rồi, nếu khi đến sinh hoạt mà gặp một anh chị Phụ trách cứ thao thao bất tuyệt hay một anh chị Phụ trách độc diễn suốt buổi sinh hoạt, chúng tôi tin rằng khó tồn tại lâu dài.

  Để cho các em có thể “tiêu hóa” được những bài học về đạo đức, nhân bản, luân lý… chúng ta nên biến những bài học đó thành những bài ca, điệu múa, vở kịch hay trò chơi. Những hoạt động này không những giúp cho các em tiếp thu bài học một cách thoải mái, tự nhiên, mà còn giúp cho các em được vui chơi thư giãn.

  Nhưng làm thế nào để cho những hoạt động như: ca hát, nhảy múa, vui chơi… đạt được hiệu quả cao? Chúng tôi xin mời các bạn tham khảo các phần sau đây:

  Trong sinh hoạt của các phong trào thanh thiếu niên, ca hát là một hoạt động chủ lực không thể thiếu, vì nó nói lên được sức mạnh, sự đoàn kết, vui tươi và trẻ trung của đoàn thể đó.

  Ca hát là giáo dục bằng truyền cảm, là bộc lộ tâm tình của mình bằng ngôn ngữ của âm thanh và nhịp điệu. Nó biểu dương ý chí và tình đồng đội, giải tỏa những buồn chán, ức chế, làm hưng phấn tinh thần, giãi bày tâm trạng của cá nhân hay tập thể, đem lại bầu khí vui tươi trong sinh hoạt…

  – Chọn những bài thích hợp với lứa tuổi. Thiếu niên thì chọn những bài hát ngắn, vui tươi, hồn nhiên, dễ hát, dễ thuộc…. Thanh niên thì chọn những hùng ca, dân ca, những bài mang tính yêu nước, ca ngợi các chiến công tiền nhân, anh hùng dân tộc…

  – Chọn những bài hát hợp với hoàn cảnh như: vui tươi, khích động tinh thần (khi buồn ngủ, mệt mỏi…), buồn rầu, nuối tiếc (khi chia tay…) và các hình thức sinh hoạt tập thể khác.

  Thường thì chúng ta sinh hoạt ngoài trời, cho nên phải chọn đội hình vòng cung hay vòng tròn. Cho các đoàn sinh ngồi sát nhau để tiếng hát đỡ bị loãng. Người hướng dẫn đứng ở giữa hay ở vị trí nào mà mọi người có thể nghe và thấy mình rõ ràng.

  Sắp xếp cho những em tinh nghịch hay hiếu động ngồi xa nhau.

  – Nếu là bài hát dài thì nên in sẵn để phát hay cho ghi chép. Nếu ngắn thì tập thuộc lòng.

  – Cho một băng reo hay một động tác thư giãn trước khi tập.

  – Yêu cầu tất cả phải im lặng và tập trung cao.

  – Người hướng dẫn hát thử bài hát một vài lần thật đúng nhịp điệu và rõ ràng.

  – Ngắt ra từng đoạn ngắn và tập từng câu. Mỗi câu tập 3-4 lần cho thuộc rồi mới sang câu khác.

  – Từ câu thứ hai trở đi, mỗi khi tập xong một câu thì hát lại từ câu đầu cho bài hát được liên tục.

  – Để ý nghe chỗ nào sai thì sửa ngay, vì khi quen rồi thì rất khó sửa, khi nào hát đúng mới sang câu khác.

  – Khi đã tập hết bài thì phân nhịp bằng cách cho vỗ tay.

  – Tập xong nên chia ra từng nhóm nhỏ để kiểm tra.

  – Nhắc người học hát nên học thuộc lòng, đừng nhìn vào giấy.

  – Yêu cầu hát lớn và mạnh dạn để tạo bầu không khí.

  Sự khéo léo của người hướng dẫn

  – Kiên nhẫn, tập kỹ từ đầu để ai cũng có thể hát được.

  – Đừng tập quá nhanh, lướt qua những câu chưa thuộc.

  – Luôn luôn khuyến khích mà không chế diễu người hát kém hay có chất giọng “đặc biệt”.

  Ca múa là một trong những sinh hoạt ưa thích của thanh thiếu niên, nó vừa giải trí, vừa vận động, vừa là một phương tiện giáo dục rất hiệu quả.

  Ca múa là hình thức bộc lộ tình cảm bằng những cử chỉ và điệu bộ một cách có nghệ thuật, cho nên điệu múa phải đi đôi với lời ca, bổ túc cho nhau, làm nổi bật ý tưởng của lời ca. Phải rập ràng, linh động, uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiết tấu nhịp điệu của bài ca.

  Ở đây, chúng tôi không đề cập tới các vũ đoàn chuyên nghiệp, các vũ công nghiệp dư, mà nói đến Ca Múa tập thể nghĩa là những điệu múa mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Vì vậy, để đạt được kết quả tốt, chúng ta cần giữ những nguyên tắc cơ bản sau đây:

  Nguyên tắc sáng tác các điệu múa tập thể:

  – Biết tiết điệu của bài hát

  – Cử điệu đơn giản, dễ dàng nhưng không đơn điệu. Tự nhiên mà không cầu kỳ hay quái dị.

  – Động tác phải đi đôi với lời ca.

  – Chú ý từng cử điệu của đầu cổ, mình, tay chân, bàn chân, ngón tay, ngón chân… làm sao cho nhịp nhàng.

  – Có đi có về, tiến bao nhiêu bước thì lùi bấy nhiêu bước.

  Làm thế nào để khi kết thúc mọi người lại ở vị trí lúc bắt đầu.

  – Tập thật thuộc bài hát và hát đúng nhịp, đúng tiết điệu.

  – Người hướng dẫn phải thuộc kỹ điệu múa, không ngập ngừng (có thể tập trước ở nhà nhiều lần).

  – Nhắc các trại sinh những chỗ khó.

  – Tập kỹ những động tác của từng câu, từng đoạn, sửa ngay nếu thấy sai.

  – Như cách tập hát, sau mỗi đoạn chúng ta nên quay lại từ đầu để cho bài múa được liền lạc.

  – Thoải mái và tự nhiên trong các động tác.

  Để cho khỏi quên, thỉnh thoảng chúng ta phải ôn lại.

  Thường thì “Ca múa tập thể” không phải là một tiết mục biểu diễn mà chỉ để cùng nhau vui chơi sinh hoạt, nhưng nếu cần (thí dụ trong buổi lửa trại), chúng ta cũng có thể biến nó thành một tiết mục văn nghệ hấp dẫn sinh động mà không phải đầu tư nhiều (vì đã thuộc). Muốn như vậy, khi trình diễn các bạn nhớ:

  – Gương mặt phải vui tươi, tay chân uyển chuyển, thỉnh thoảng mỉm cười đúng chỗ.

  – Đồng bộ, rập ràng (nương theo người đầu đàn, chờ nhau), nhưng không liếc ngó trắng trợn.

  – Đặt mình vào khung cảnh, nhập vai, lột tả được ý nghĩa của bài múa.

  – Đặt mình vào khung cảnh, nhập vai, lột tả được ý nghĩa của bài múa.

  Những bài hát và ca múa thông dụng trong sinh hoạt:

  Đứng vòng tròn, hai tay trên hông.

  A. Bước theo nhịp và đi vào trong 7 bước (chân phải trước) tới chữ “chất” đá cao chân.

  B. Bước theo nhịp lui ra (trở về vị trí cũ)

  C. Như đoạn (A) tới chữ “tách” đá cao chân phải

  E. Nắmtay nhau chạy sang phải (hơi rùn chân, dậm theo nhịp)

  F. Nắm tay nhau chạy sang trái (hơi rùn chân, dậm theo nhịp)

  G. Nắm tay đi vào giữa, tới chữ “ca hát” thì tay giơ cao

  H. Lui ra, lưng khom, tay quạt vòng theo nhịp

  A. Dùng cùi chỏ tay phải huých vào người kế bên

  C. Hai tay vẽ hình vòng tròn lớn

  D. Hai bàn tay nắm lại quay vòng với nhau trước ngực

  E. Hai bàn tay xòe rộng, khuỷu tay sát người

  G. Tay trái ve vẩy sau lưng

  H. Tay phải ve vẩy trước mũi

  A. Cầm tay nhau nhảy theo nhịp mạnh, ngược chiều kim đồng hồ, nếu chân phải dậm xuống thì chân trái co lên và ngược lại.

  B. Nhảy theo chiều ngược lại như đoạn A

  C. Buông tay ra dậm chân tại chỗ, tay đánh cao

  D. Từng cặp quay mặt lại với nhau, vẫn dậm chân tại chỗ

  E. Từngcặp cầm hai tay nhau và nhảy vòng tròn quanh nhau.

  F. Buông tay nhau đi 5 bước vào giữa.

  G. Tay trái chống nạnh, tay phải chỉ trước mặt và nhịp nhịp.

  H. Cầm tay nhau vừa vung vẩy vừa bước lùi, để chữ cuối cùng ca thì vung tay cao lên.

  Băng reo hay tiếng reo âm thanh, lời nói, tiếng hát… đồng loạt và nhịp nhàng của một tập thể, dùng để chào mừng, khen tặng, chế diễu, thán phục, giải trí… và đánh tan bầu không khí tẻ nhạt, uể oải, thụ động, kéo tất cả mọi người nhập cuộc.

  1. Tiếng động (vỗ tay, dậm chân…)

  Đôi khi người ta phối hợp hai, ba hay cả bốn loại trên trong một băng reo. Nhưng cho dù sử dụng loại nào thì chúng ta cũng cần có những yếu tố sau:

  – Vui tươi, dí dỏm và có ý nghĩa

  – Có tính cộng đồng (tất cả mọi người đều có thể tham dự)

  Những yêu cầu của người hướng dẫn

  Để cho một băng reo đạt chất lượng, người hướng dẫn cần lưu ý:

  – Nếu là một băng reo mới, người hướng dẫn phải giới thiệu rõ ràng cho mọi người biết cách làm hay cách hô đáp trả.

  – Gây sự chú ý và tập trung, yêu cầu mọi người cùng tham gia.

  – Nếu cần sử dụng tiếng hô, phải cao giọng và đanh gọn.

  – Tập thể cần đáp lại mạnh mẽ và rập ràng.

  – Người hướng dẫn cần sôi động, duyên dáng và sáng tạo.

  1. Chia ra hai phe, người hướng dẫn chỉ tay vào phe nào thì phe đó vỗ tay một cái (như tiếng mưa nhỏ giọt). Người hướng dẫn đưa tay cao khỏi đầu và quay vòng thì tất cả đều vỗ tay liên tiếp và vỗ lớn. Hạ tay xuống càng thấp thì vỗ càng nhỏ dần. Tùy theo sự linh động của người hướng dẫn để tạo ra những âm thanh như những cơn mưa từ xa ập tới rồi đi qua, xa dần, xa dần… để lại những giọt mưa tí tách.

  2. Người hướng dẫn có thể cho làm mưa từ nhỏ đến to hoặc từ to đến nhỏ bằng cách vỗ từ 1 ngón tay, 2 ngón tay… cho đến cả bàn tay, hoặc ngược lại.

  Người hướng dẫn vỗ tay theo nhịp đếm 1-2-3 (ngưng), 1-2-3-4-5. Khi đã quen thì không cần đếm.

  Người hướng dẫn có thể sáng tạo bằng nhiều cách, nhiều nhịp khác nhau hay nhại theo tiếng trống nghi thức.

  Cóc nhái ễnh ương cãi nhau:

  Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có tiếng kêu khác nhau

  – Nhóm 1: chuộc, chuộc, chuộc

  – Nhóm 2: chẳng chuộc, chẳng chuộc, chẳng chuộc

  – Nhóm 4: tức anh ách, tức anh ách

  Tùy theo người hướng dẫn chỉ nhóm nào thì nhóm đó kêu, thỉnh thoảng quay vòng tay trên đầu thì cả 4 nhóm cùng kêu.

  Chia làm 2 nhóm, người hướng dẫn đánh tay về nhóm nào thì nhóm đó kêu lên theo âm thanh của “trống, chiêng, mõ”.

  – Nhóm 2: cúng đình, cúng đình

  Băng reo bài hát và cử điệu

  (Bài hát) Nào đoàn ta tiến, theo dấu bao đấng anh hùng. Liều mình xông pha, băng mình qua chốn đạn tên.

  (Băng reo) Sau khi hát xong, người hướng dẫn (NHD) vừa làm động tác phi ngựa vừa hô: “Quân ta!”, tất cả: “Xông pha!”

  – Lần 1: NHD: “một tay” – Tất cả: “một tay”. Đưa cao một tay vừa nhịp vừa hát lại bài hát.

  – Lần 2: NHD: “một tay” – “hai tay”. Tất cả: vừa lặp lại từng hai chữ, vừa đưa hai tay lên, hát lại bài hát.

  – Lần 3: NHD: “một tay” – “hai tay” – “một chân”…

  – Lần 4: NHD: “một tay” – “hai tay” – “một chân” – “hai chân”

  – Trò chơi là một hoạt động tự nhiên và cần thiết nhằm thỏa mãn những nhu cầu giải trí đa dạng của con người.

  – Trò chơi là một phương pháp giáo dục thực hành hiệu nghiệm nhất đối với việc hình thành nhân cách, trí lực của trẻ em.

  – Trò chơi là một hình thức dưỡng sinh của người lớn tuổi, giúp họ hăng hái, thư giãn, vui vẻ, trẻ tính…

  Nhiều người trong chúng ta còn chưa đánh giá đúng mức sự ích lợi của trò chơi trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Đôi khi họ còn cho rằng đó là một thứ công việc vô bổ, mất thời giờ… quan niệm đó hoàn toàn sai lầm.

  Với người lớn, trò chơi là giải trí, thư giãn, giúp cho đầu óc bớt căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc. Với trẻ em, ngoài sự giải trí, trò chơi còn là một nhu cầu cần thiết cho sự phát triển Trí, Đức, Thể và Nhân Cách con người. Đối với các phong trào thanh thiếu niên, trò chơi là một lợi khí chính yếu trong những phương pháp giáo dục, giúp trẻ em rèn luyện và phát triển toàn mỹ các giác quan chính, làm cho trẻ khéo léo hơn, trí tưởng tượng phong phú hơn. Trò chơi còn giúp trẻ biết quan sát và phản ứng nhanh, biết tôn trọng kỷ luật, biết tự chủ, từ đó nảy nở tình đồng đội, đoàn kết thương yêu nhau….

  Trong phương pháp giáo dục hiện đại, trò chơi là một môn huấn luyện quan trọng. Nước Bỉ đứng hàng đầu về tiến bộ sư phạm, thấy rõ sự quan trọng và ích lợi của trò chơi trong công tác giáo dục, nên đã đưa bộ môn trò chơi vào trong chương trình giáo dục quốc gia. Nhà tâm lý học Kunkel người Anh nói: “Trò chơi là một phương tiện để tái tạo lại tâm lý ổn định cho một số em khó tính, dở người, vô trật tự… vì trong lúc chơi, trẻ em không thu mình lại, chúng sẽ vui vẻ hẳn lên, thích hoạt động hơn… Khi bị khép vào luật chơi, các em sẽ dần dần có trật tự, kỷ luật và sinh động hơn….”

  Thông qua trò chơi, các nhà giáo dục, các anh chị Phụ trách sẽ hiểu rõ hơn về tính tình của từng em như: mạnh bạo, nhút nhát, ích kỷ, vị tha, nóng nảy, điềm đạm, thông minh, đần độn, khéo léo, vụng về…

  Tóm lại:Trò chơi là một phương tiện giáo dục và giải trí, giúp cho cá nhân được rèn luyện, giúp cho tập thể có được bầu không khí vui vẻ, thân ái, thông cảm…

  Như đã đề cập đến trong phần mục đích, bất kỳ trò chơi nào cũng mang một ích lợi trong việc giáo dục và rèn luyện nhất định:

  – Tăng cường sức khỏe: Trò chơi thường được tổ chức ngoài thiên nhiên thoáng đãng, không khí trong lành. Có nhiều trò chơi cần đến sự vận động cơ bắp như: chạy nhảy, kéo đẩy, mang vác…

  – Luyện giác quan: Với những trò chơi phản ứng nhanh, ghi nhớ, nhanh mắt, thính tai, lẹ tay, quan sát, tập trung tư tưởng… (trò chơi Kim, thò thụt, cái tát bất ngờ, bịt mắt bắt dê…)

  – Luyện ý chí và ý thức: Hăng say đua tranh để giành chiến thắng. Tự chủ, không rụt rè, sợ hãi, không bị lôi cuốn bởi nhiệt tình bồng bột. Chấp hành kỷ luật của trò chơi. Kiên nhẫn trong khi chơi. Biết sáng tạo, linh động.

  – Luyện tính tình: Các em trở nên vui vẻ, sôi động. Rèn luyện tính đồng đội, biết đoàn kết gắn bó với nhau để giành chiến thắng, phát triển năng khiếu tốt, sự can đảm, gan dạ, lòng vị tha…

  Trò chơi còn giáo dục các em biết ý thức công dân, những em biết tự giác tôn trọng luật chơi, khi lớn lên, cũng sẽ tự giác giữ đúng pháp luật của quốc gia, luật lệ của hàng xóm… nếu các em không tự giác thì chúng ta phải uốn nắn dần dần.

  Trò chơi cũng có thể chữa trị cho những em bị trầm uất, bị căng thẳng hay suy nhược thần kinh…

  Có nhiều cách phân loại trò chơi, nhưng với đối tượng của chúng ta là thanh thiếu niên, chúng ta tạm phân loại theo ba cách sau đây:

  1. Phân loại trò chơi theo sự năng động

  – Trò chơi động: là những trò chơi có sự chuyển động hoặc vận dụng đến cơ bắp của người chơi như chạy nhảy, nhào lộn, kéo đẩy, gồng gánh, vượt chướng ngại…

  – Trò chơi tĩnh: là những trò chơi cần vận dụng trí óc và giác quan, người chơi ít di chuyển cũng như ít vận động cơ bắp, những trò chơi tĩnh như: bắn tên, ghi nhớ lâu…

  – Trò chơi ngoài trời: hầu như tất cả những trò chơi đều có thể chơi được ngoài trời, nhưng chúng ta phải lưu ý là sân chơi phải phù hợp với trò chơi. Thí dụ: sân đất cứng, sân gạch hay xi măng… thì không nên chơi những trò chơi mạnh bạo, có thể té ngã gây thương tích. Sân có nhiều cây cối, chướng ngại… thì không nên chơi rượt đuổi hay bịt mắt…

  – Trò chơi trong nhà: thường áp dụng trong giờ giải lao của một buổi hội họp, học tập… hoặc vì mưa gió không thể chơi ngoài trời được. trò chơi trong nhà thường là trò chơi tĩnh, ít di chuyển…

  3. Phân loại trò chơi theo mức độ

  – Trò chơi nhỏ: là những trò chơi được tổ chức trong nhà hay trên sân bãi nhỏ, ứng dụng trong những sinh hoạt, học tập, họp mặt, tiệc vui… và thời gian chơi cũng rất ngắn, chỉ khoảng 5-10 phút.

  – Trò chơi lớn: là những trò chơi được dàn dựng công phu dựa theo một câu chuyện, một truyền thuyết, một lịch sử… Cũng có khi dùng trò chơi lớn như một cách ôn tập các môn đã học. Trò chơi lớn được dàn dựng ở những địa thế rộng lớn như núi rừng đồng ruộng, sông biển… Được tổ chức từ vài giờ đến vài ngày, cá biệt có những trò chơi dài đến hàng tháng.

  – Ngoài ra, người ta còn phân trò chơi theo từng thể loại như, trò chơi luyện giác quan (ai đây, bịt mắt), trò chơi khéo léo (ném bóng, thổi đèn cầy), trò chơi nhanh nhẹn (đập tay, ném bóng), trò chơi lý luận (có, không), trò chơi phản xạ (trời đất, nước, bắn súng), trò chơi vận động nhẹ (chuyền dép), trò chơi luyện trí nhớ (kim)…

  Để có một trò chơi đúng nghĩa và bổ ích phải hội đủ 3 yếu tố sau:

  Thiếu một trong ba yếu tố trên, trò chơi sẽ trở thành phản tác dụng, có tai hại nhất thời hoặc sâu xa.

  Xây dựng bầu khí: Trò chơi phải góp phần xây dựng một bầu không khí vui tươi, sống động, lôi kéo mọi người cùng tham gia, xóa bỏ xa lạ ngại ngùng, khép kín, thụ động, giải tỏa mọi căng thẳng, đem lại niềm vui và nụ cười. (cần hỗ trợ một vài bài hát sinh hoạt ngắn, vui, vài băng reo hay múa tập thể đơn giản).

  Nhưng dẫu có vui thế nào, dẫu có cười đến chảy nước mắt đi nữa mà thiếu 2 yếu tố sau, thì niềm vui sẽ hời hợt chóng qua hay sượng sùng trơ trẽn.

  Rèn luyện kỹ năng:Làm sao để cho các bài tập thể dục biến thành trò chơi phản xạ nhanh, tháo vát… (con cò con bò con sò, thụt thò, dài ngắn cao thấp…). Các bài khóa huấn luyện kỹ năng khô khan, biến thành trò chơi ứng dụng thực hành hiệu quả và hấp dẫn (đua xe tam mã, tìm vàng…). Các bài toán rối trí biến thành trò chơi động não, suy luận, phân tích lý thú (em học toán)…

  Như vậy qua nhiều lần chơi với các trò chơi khác nhau, các em đã nghiễm nhiên được rèn luyện từng chút một mà không hay biết. Không cần những bài khóa dài dòng tốn công sức và thời gian.

  Giáo dục chiều sâu:Yêu cầu này, chúng ta không nhận thấy bộc lộ một cách rõ rệt nhưng lại hết sức quan trọng. Nó góp phần vun đắp tính nhân bản một cách âm thầm, tiệm tiến nhưng hiệu quả có thể nói là thấm thía sâu xa hơn so với các bài công dân, đạo đức, trong các trường lớp. Nó giúp các em nhận thức được tinh thần đồng đội và kỷ luật tập thể, tính trung thực trong khi thi đấu, mối tương quan ứng xử tốt đẹp trong xã hội, vâng phục người lớn, tôn trọng người khác….

  Chúng ta thường ít quan tâm đến việc chọn lựa trò chơi cho thật phù hợp với hoàn cảnh, mà cứ nhớ trò chơi nào là “xào” trò chơi đó, cho nên đôi khi gặp nhiều trường hợp lố bịch, phản giáo dục, quá thấp hay quá cao so với trình độ người tham dự…

  Chúng ta nên chọn lựa trò chơi theo những yếu tố sau:

  + Chọn lựa trò chơi theo độ tuổi

  + Chọn lựa trò chơi theo giới tính

  + Chọn lựa trò chơi theo trình độ

  + Chọn lựa trò chơi theo số lượng người tham dự

  + Chọn lựa trò chơi theo kỹ năng tập thể (đã từng sinh hoạt, chưa quen sinh hoạt, quen biết nhau hay còn xa lạ…)

  + Chọn lựa trò chơi theo tình trạng sức khỏe và tinh thần (hưng phấn, vui vẻ hay mệt mỏi, buồn chán…)

  + Chọn lựa trò chơi theo sân bãi (trò chơi trong rừng, trò chơi trên sân cứng, trên bãi cát mềm, trò chơi dưới nước…)

  + Chọn lựa trò chơi theo thời gian (ngày, đêm)

  Ngoài ra, chúng ta cũng cần để ý đến các yếu tố thời tiết, ánh sáng, dụng cụ, khung cảnh, hoàn cảnh… Một trò chơi hay mà đưa ra không đúng lúc thì cũng tẻ nhạt, vô ích và đôi khi lố bịch, nhàm chán… Nhưng nếu đúng lúc, đúng hoàn cảnh… thì nó là một thang thuốc đại bổ.

  Trò chơi có hấp dẫn hay không là tùy thuộc vào nghệ thuật điều khiển của người quản trò. Cần thực hiện một trò chơi theo từng giai đoạn sau đây:

  1. Xác định đối tượng: Lứa tuổi, giới tính, trình độ, sức khỏe, đặc điểm tâm sinh lý.

  2. Số lượng người chơi: Chọn những trò chơi sao cho phù hợp với số lượng người chơi và cố gắng làm sao cho càng nhiều người tham gia vào trò chơi càng tốt. Đừng nên chọn một trò chơi mà từ đầu đến cuối chỉ có một hai người chơi, còn bao nhiêu thì làm khán giả.

  3. Điều kiện sân bãi (hay trong phòng): Diện tích sân chơi có thể chứa được bao nhiêu người. Trò chơi nào phù hợp với sân bãi hay phòng ốc đó (thí dụ: một sân khá rộng, có thể chứa được nhiều người, nhưng không phù hợp với những trò chơi có rượt đuổi).

  4. Dụng cụ: Nếu là trò chơi cần có dụng cụ (gậy, banh, dây, khăn, còi…) thì phải chuẩn bị sẵn.

  5. Ước lượng những tình huống có thể xảy ra: Trong khi hăng say tranh giành phần thắng về mình, các em sẽ bất chấp tất cả mưa gió, té ngã, trầy da sứt trán, rách áo quần… đôi khi dẫn đến sự trớ trêu, lố bịch, vô luân (nhất là những trò chơi mạnh, hỗn hợp nam nữ), hoặc lén lút ăn gian, qua mặt trọng tài hay người hướng dẫn để giành phần thắng… chúng ta cũng nên lưu ý đến yếu tố ánh sáng, thí dụ nếu trời tối mà người hướng dẫn ra hiệu bằng ngón tay hoặc những vật nhỏ… thì người chơi không thể nào nhìn thấy được.

  + Yêu cầu mọi người im lặng, tập trung

  + Chọn lối trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dí dỏm

  + Qui định luật chơi và khung thưởng phạt

  + Hỏi lại lần cuối xem người đã hoàn toàn hiểu chưa

  Nếu là trò chơi có sự thi đua tập thể, thì chúng ta phải biết phân chia lực lượng thành từng đội, nhóm… làm sao cho đồng đều về số lượng, về thể lực, về giới tính…

  Nếu trò chơi cần thêm người phụ tá trợ giúp hay cần thêm trọng tài, thì phải phân công cho thật cụ thể, để họ hiểu rõ phần trách nhiệm của mình nằm trong giới hạn nào.

  Tùy theo trò chơi và đối tượng mà chúng ta có thể cho chơi thử một hoặc hai lần, rồi “xé nháp” và vào cuộc. Nhưng nếu trò chơi cũ hay dễ chơi, thì đối tượng có thể bỏ thủ tục làm nháp để trò chơi có thể hấp dẫn ngay từ đầu.

  – Người hướng dẫn phải luôn di động, bao quát sân chơi.

  – Quan sát mọi phản ứng về tâm lý, ngôn ngữ, hành động của người chơi.

  – Khai thác khía cạnh dí dỏm của trò chơi, sáng tạo, linh hoạt với tiến độ chơi, đối tượng chơi.

  – Đề cao tinh thần tự giác, mã thượng, thẳng thắn, kỷ luật.

  – Phải công bằng, chính xác, dứt khoát trong việc bắt lỗi vi phạm luật chơi và bảo vệ luật chơi.

  – Dành cho người chơi phát huy sáng kiến trong khi chơi, miễn là không vi phạm luật chơi.

  – Thay đổi cách chơi, làm sao cho mọi người chơi đều có dịp thắng cuộc (người thì do thông minh, người thì do nhanh nhẹn, người thì do sức lực…)

  – Biết dừng lại đúng lúc trước khi mọi người quá mỏi mệt hay trò chơi trở nên nhàm chán.

  Nên xử phạt người thua bằng các hình thức nhẹ nhàng, tế nhị.. để người thua vui vẻ tự nguyện tiếp thu mà không bị “sốc” hay miễn cưỡng, gượng ép.

  Người hướng dẫn nhận xét, phê bình và kiểm điểm trò chơi, nêu ra những ưu khuyết điểm về không khí cuộc chơi, luật chơi…

  Tính cách người hướng dẫn:

  Người hướng dẫn không hẳn là một quản trò, cũng không phải là một hoạt náo viên mà là một nhà giáo dục. Cho nên ngoài khả năng tạo bầu không khí sinh động, vui vẻ cho tập thể, người hướng dẫn còn phải biết khai thác góc cạnh giáo dục của trò chơi. Muốn được như vậy, các bạn cần phải rèn luyện một số đức tính cũng như cần có một số điều kiện sau:

  + Biết coi trò chơi như là một công cụ giáo dục, một việc làm đứng đắn.

  + Thật tâm yêu mến trẻ và dễ dàng hòa nhập với họ.

  + Bản thân phải vui vẻ, hăng hái thì mới lôi cuốn mọi người.

  + Đã từng điều khiển trò chơi nhiều lần, có vốn liếng phong phú về trò chơi. Có sổ tay ghi chép phân loại trò chơi.

  + Biết tường tận mọi biến thái của trò chơi và tiên liệu được mọi tình huống có thể xảy ra.

  + Bản lĩnh vững vàng, tài năng đa dạng, ứng biến nhanh nhạy… và có thể biến tất cả các bài học thành trò chơi.

  + Biết tự rút cho mình những bài học về những sai phạm, vấp váp hay thành công sau mỗi lần điều khiển một trò chơi.

  + Buộc mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật chơi, nhưng cũng biết xem kết quả của trò chơi là “chơi”.

  + Có một giọng nói to, rõ ràng, mạch lạc… để giải thích và điều khiển trò chơi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Hít Thở Đúng Cách Khi Tập Tạ
 • Phương Pháp Hít Thở Khi Tập Thể Hình
 • Về Cách Hít Thở Khi Tập Thể Hình Chưa ?
 • Cầu Thủ Bóng Đá Rèn Thể Lực Thế Nào?
 • Chuyên Gia Anh Tuấn Chia Sẻ Cách Tự Tập Thể Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Đan Trọn Bộ Đồ Sơ Sinh Cho Bé( 3 Cỡ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Xe Robot Điều Khiển Bằng Giọng Nói
 • Ezreal Mùa 10: Lên Đồ, Bảng Ngọc Ezreal Ad, Mid Full Ap, Rừng
 • Bật Mí Cách Ép Cánh Cấp 1 Trong Game Mu
 • Cảm Âm Tây Vương Nữ Quốc
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô Từ Công Ty Sang Cá Nhân
 • Bộ đồ sơ sinh cho bé ngay lần đầu nhìn thấy trên web nước ngoài tớ đã thích mê, kiểu đan đơn giản nhưng đẹp, đi cả bộ trong yêu không tả

  Vậy là thỏ mẹ đã mang bầu được 36 tuần, tớ hồi hộp xen lẫn lo lắng, ngày ngày nói chuyện với Lô nha ỉ ê, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ

  • Kim đan 4mm

  – Bài hướng dẫn cho 3 cỡ:

  0-3 tháng

  6-9 tháng

  12-18 tháng

  – 8 cúc tất cả

  – Màu A màu xanh, màu B là màu vàng

  – rib: là đan k1, p1( kiểu như đan gấu 1 xuống,1 lên)

  – ss: đơn trơn

  – gs: đan hạt gạo( cả mặt trái và phải đều đan mũi K)

  – yfwd= yo

  Với các mũi đan như yo, k2tog, m1… các bạn google cụm: Knit yo, knit k2tog, knit m1… là có video hướng dẫn cụ thể

  Bắt đầu

  Với len màu A, bắt 27 mũi (35:43 mũi) và đan 1 dòng K.

  – Hàng tiếp (Mặt phải) K2, m1, k11 (15:19), m1, k1, m1, k11 (15:19), m1, k2.

  – Hàng tiếp: K2, m1, k13 (17:21), m1, k5, m1, k13 (17:21), m1, k2.

  – Hàng tiếp: K

  – Đan K 12 dòng, sau đo thay len màu B đan K 2 dòng. Cắt len màu B và tiếp tục với len màu A

  * Định hình chân

  – K

  – hàng tiếp (mặt phải): k2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối 0 (0-1) lần.

  – K2, P đến khi còn 2 mũi cuối, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 17 (19:19) mũi, kết thúc tại mặt trái, chuyển các mũi sang kim chờ.

  * Tay áo: 2 cái

  Với len màu B bắt 45 (47:51) mũi.

  – đan 3 hàng K

  – Thay len màu A, đan 4 hàng K.

  – Đan ss cho đến khi được 5 (6:7) cm.

  * Định hình nách

  – Triết 3 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo

  – K2, P2tog, P đến khi còn 4 mũi, p2togtbl, k2.

  – Mặt phải: K2, k2togtbl, K đến khi còn 4 mũi cuối, k2tog, k2.

  – K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.

  – lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 7 (9:9) mũi, kết thúc ở mặt trái, chuyển tất cả các mũi sang kim chờ.

  * Thân trước trái

  Với len màu B bắt 26 (28:30) mũi.

  – Đan 3 hàng K

  – Thay màu A và đan 4 hàng K.

  – Đan trơn cho đến khi bằng với phần định hình nách ở thân sau, kết thúc bằng 1 hàng ở mặt trái.

  * Định hình nách

  – Triết 3 mũi tại bắt đầu của hàng tiếp theo

  – P2, p2tog, P cho đến khi còn 2 mũi cuối, k2.

  – P cho đến khi còn 2 mũi cuối, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi còn 11 (12:12) mũi, kết thúc ở mặt trái.

  * Định hình cổ

  – mặt phải: K2, k2tog, đan K tới khi còn 6 mũi. Cắt len

  – Nối len để đan mép cổ

  – Giảm 1 mũi ở mép cổ trên 4 hàng tiếp theo , VÀ CÙNG LÚC tiếp tục giảm ở nách trên mỗi dòng ở mặt phải cho đến khi còn 2 mũi, kết thúc bằng hàng ở mặt trái

  – K2tog và thắt lại.

  * Thân trước phải

  Với len màu B bắt 32 (34:36) mũi

  – đan 3 hàng K.

  – Thay len màu A, đan 4 hàng K

  – Đan ss cho đến khi bằng với phần định hình nách ở thân sau, kết thúc bằng 1 hàng ở mặt phải.

  – Triết 3 mũi đầu tiên ở hàng tiếp theo.

  – K2, p2tog, P đến hết.

  – K2, P đến hết

  – Lặp lại 2 dòng cuối cho đến khi còn 17 (18:18) mũi, kết thúc bằng 1 hàng mặt trái

  * Định hình cổ

  – Triết 6 mũi, đan K đến khi còn 4 mũi, k2togtbl, k2. Next row: Knit.

  – K10, k2tog, k1, k2togtbl, đan k tiếp đến khi còn 15 mũi, k2togtbl, k1, k2tog, k10.

  – K. Đổi màu B

  – K10, k2tog, k1, k2togtbl, đan k tiếp đến khi còn 15 mũi, k2togtbl, k1, k2tog, k1.

  – K2, k2tog, k đến khi còn 4 mũi, k2togtbl, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi còn 28 (28:30) mũi.

  – K2, k2tog, k đến khi còn 4 mũi, k2tog, k2.

  – K2, P đến khi còn 2 mũi, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi được 28 (28:30) mũi.

  – K2, kfb, k đến khi còn 3 mũi, kfb, k2.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho tới khi được 48 (52:58) mũi, kết thúc bằng 1 hàng P.

  – Bắt 6 mũi tại bắt đầu của 2 hàng tiếp theo [60 (64:70) mũi]

  – K

  – K7, P đến khi còn 7 mũi, k7.

  – Lặp lại 2 hàng cuối 13 (16:23) lần

  – K7, (k1 tbl, p1) cho tơi skhi còn 7 mũi, k7.

  – lặp lại hàng cuối 9 lần.

  – Đổi len B, đan 3 hàng K. Triết hết

  4. Mũ

  – Với len màu B bắt 68(72:76) mũi.

  – Đan 3 hàng K

  – Đổi len màu A và đan 4 hàng K

  – Đan ss( đơn trơn) và gs( đan hạt gạo nghĩa là đan toàn bộ là mũi K cho cả 2 mặt trái và phải) cho phần viền theo mẫu sau:

  H1: K

  H2: K5, P đến khi còn 5 mũi, k5.

  – Lặp lại 2 hàng cuối cho đến khi được 10(12:14)cm, kết thúc bằng hàng P.

  – Với size đầu tăng 4 mũi đồng đều ở hàng cuối (72 mũi)

  – Với size thứ 3 giảm đồng đều 4 mũi ở hàng cuối. (72 mũi)

  – Làm tiếp theo mẫu cho cả 3 size

  H1: (K10, skp) cho đến hết. (66 mũi)

  H2 và những hàng chẵn: K

  H3: (K9, skp) cho đến hết. (60 mũi)

  H5: (K8, skp) cho đến hết. (54 m)

  H7: (K7,skp) cho đến hết. (48 mũi)

  H 9: (K6, skp) cho đến hết. (42 mũi)

  H11: (K5, skp) cho đến hết. (36 mũi)

  H13: (K4, skp) cho đến hết. (30 mũi)

  H15: (K3, skp) cho đến hết (24 mũi)

  H17: (K2, skp) cho đến hết (18 mũi).

  H19: (K1, skp) cho đến hết. (12 mũi).

  H20: K2tog cho đến hết. (6 mũi)

  Cắt len, luồn kim qua các mũi, thắt lại.

  * Dây mũ

  Len vàng bắt 42 mũi. Đan 1 hàng K, triết hết

  Mẹ nào chăm chỉ thì chắc 3 ngày là xong thôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Áo Len Dệt Kim Cho Trẻ Em
 • Hướng Dẫn Đan Áo Lương Mạnh Hải
 • Đan Áo Len Mini Robot Cho Bé Trai
 • Hướng Dẫn Cách Làm Bột Trà Xanh Đắp Mặt Ngay Tại Nhà
 • Cách Làm Bột Trà Xanh Tại Nhà Từ Lá Trà Tươi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100