Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Cài Joomla 3 Trên Vps Cài Centos 7 # Top 8 View | Uta.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Cài Joomla 3 Trên Vps Cài Centos 7 # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cài Joomla 3 Trên Vps Cài Centos 7 được cập nhật mới nhất trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Điều kiện tiên quyết

Máy chủ ảo chạy CentOS 7

Người dùngsudo privileges người dùng (không phải root)

Bỏ ra khoảng thời gian tầm 10 phút

1. Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói yêu cầu

sudo yum update

sudo yum install yum-utils unzip wget

2. Cài đặt MariaDB 10.2

Nếu bạn đã cài đặt MySQL hoặc , bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang phần tiếp theo.

Để thêm kho của MariaDB và cài đặt máy chủ MariaDB mới nhất, hãy tạo một tệp mới /etc/yum.repos.d/:

sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

và thêm các dòng folowing:

[mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1

Khi tệp repo được tạo, bạn có thể cài đặt MariaDB với lệnh sau:

sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

Trong quá trình cài đặt YUM sẽ nhắc bạn cài đặt khóa Đăng nhập MariaDB GPG.

3. Bảo mật MariaDB

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để bảo đảm cài đặt của bạn:

mysql_secure_installation

4. Tạo cơ sở dữ liệu mới

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới cho cài đặt Joomla bằng cách sử dụng các lệnh sau:

mysql -uroot -p

5. Cài đặt và cấu hình Nginx

Nếu bạn không cài đặt Nginx trên máy chủ của mình, bạn có thể cài đặt phiên bản ổn định mới nhất từ ​​kho chính thức của Nginx:

Đầu tiên, tạo một tập tin mới dưới /etc/yum.repos.d/:

sudo nano / etc / yum.repos.d / nginx.repo

và thêm cấu hình sau:

[nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1

Khi bạn bật kho lưu trữ Nginx, bạn có thể tiếp tục và cài đặt Nginx bằng cách sử dụng lệnh sau:

sudo yum install nginx

Tiếp theo, tạo một khối máy chủ Nginx mới:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/my.joomla.site server { listen 80; server_name my.joomla.site; root /var/www/my.joomla.site; index chúng tôi chúng tôi index.php; charset utf-8; access_log /var/log/nginx/my.joomla.site.access.log; error_log chúng tôi info; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } return 403; error_page 403 /403_error.html; } location = chúng tôi { access_log off; log_not_found off; } location = chúng tôi { access_log off; log_not_found off; } error_page 404 /index.php; location ~ .php$ { fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } location ~ /.(?!well-known).* { deny all; } }

Kiểm tra cấu hình Nginx và khởi động lại nginx:

sudo nginx -t sudo systemctl restart nginx.service

6. Cài đặt PHP 7.1

PHP phiên bản 7.1 không có sẵn trong các kho mặc định CentOS 7 vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng kho Remi.

Để cài đặt và kích hoạt cả hai kho EPEL và Remi, hãy chạy lệnh sau:

sudo yum install epel-release sudo rpm -Uhv https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm sudo yum-config-manager --enable remi-php71

Bây giờ bạn có thể tiến hành và cài đặt PHP 7.1 và tất cả các mô đun PHP cần thiết bằng cách sử dụng các lệnh sau:

sudo yum install php-fpm php-cli php-gd php-opcache php-mysqlnd php-json php-mcrypt php-xml php-curl

Trong quá trình cài đặt, YUM sẽ nhắc bạn cài đặt khóa Đăng ký Remi GPG.

Một khi cài đặt bạn sẽ cần phải mở tập tin cấu hình thăm dò PHP FPM và thay đổi người dùng từ apache sang nginx:

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf user = nginx nhóm = nginx

và sửa các điều khoản cho phiên làm việc và bộ nhớ cache cache:

chown -R root: nginx / var / lib / php / *

Cuối cùng, khởi động lại dịch vụ PHP FPM với:

sudo systemctl restart php-fpm.service

7. Cài đặt Joomla 3 trên CentOS 7

Cài đặt Joomla khá dễ dàng và đơn giản, đầu tiên tải về tệp nén zip Joomla từ trang tải về Joomla:

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, giải nén tệp lưu trữ và di chuyển các tệp đã trích xuất vào thư mục/var/www/my.joomla.site, đây sẽ là thư mục gốc của trang web Joomla mới của bạn:

sudo mkdir -p /var/www/my.joomla.site sudo unzip Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/my.joomla.site

Cuối cùng thay đổi quyền sở hữu /var/www/my.joomla.sitethư mục cho nginx người dùng:

sudo chown -R nginx: /var/www/my.joomla.site

8. Hoàn thành cài đặt thông qua trình cài đặt trình duyệt web

Đó là nó. Bạn đã cài đặt thành công Joomla trên CentOS 7. Để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Joomla của bạn, hãy tham khảo tài liệu Joomla chính thức.

Hướng Dẫn Cài Đặt Java Trên Centos 7

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống khác nhau.

Trong bài này bạn sẽ học cách cài đặt các phiên bản và triển khai Java trên CentOS 7.

Các biến thể Java

Java được chi làm ba phiên bản khác nhau, Phiên bản tiêu chuẩn (SE), Phiên bản doanh nghiệp (EE) và Phiên bản rút gọn (ME). Hướng dẫn này chúng ta sẽ cài đặt phiên bản Java SE (Phiên bản tiêu chuẩn).

Có hai gói Java khác nhau trong CentOS 7, Java Runtime Environment (JRE) và Java Development Kit (JDK).

Nếu bạn chỉ muốn chạy các chương trình Java, thì bạn có thể cài đặt JRE, chỉ chứa Java Runtime Environment. Nếu bạn là Java developer, thì bạn sẽ cần JDK, bao gồm JRE và các thư viện và công cụ phát triển/gỡ lỗi.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng có quyền sudo.

Cài đặt OpenJDK 11 JDK

Tại thời điểm viết bài, OpenJDK 11 là phiên bản LTS hiện tại của Java và là phiên bản được đề xuất để cài đặt. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách gõ lệnh sau:

$sudo yum install java-11-openjdk-devel

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, xác minh lại bằng cách chạy lệnh sau sẽ in phiên bản Java:

$java -version

Kết quả hiển thị:

openjdk version "11.0.6" 2020-01-14 LTS OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.6+10-LTS) OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.6+10-LTS, mixed mode, sharing)

Như vậy bạn đã cài đặt thành công Java trên máy CentOS của mình.

Cài đặt OpenJDK 11 JRE

Bạn có thể cài đặt OpenJDK 11 JRE bằng cách gõ lệnh sau:

$sudo yum install java-11-openjdk

JRE là sub của JDK và nếu bạn đã cài đặt gói JDK, bạn không cần phải cài đặt gói này nữa.

Cài đặt OpenJDK 8 JDK

Java 8 vẫn là phiên bản Java được sử dụng rộng rãi nhất. Nếu ứng dụng của bạn cần Java 8 được cài đặt trên hệ thống CentOS 7, hãy cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau:

$sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Cài đặt OpenJDK 8 JRE

Tương tự như trên nếu ứng dụng của bạn yêu cầu OpenJDK 7 JRE, bạn có thể cài đặt nó với yum bằng cách chạy lệnh sau:

$sudo yum install java-1.8.0-openjdk

Hướng Dẫn Cài Đặt Joomla Trên Vps Ubuntu 18.04 Với Nginx

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Joomla trên VPS Ubuntu 18.04 với MySQL , PHP -FPM 7.2 và Nginx .

Ubuntu 18.04 VPS

Quản trị người dùng sudo với quyền root hoặc quyền truy cập vào chính người dùng root

Chạy lệnh sau để cập nhật danh sách gói và nâng cấp gói hệ thống:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Cài đặt các gói cần thiết:

sudo apt install unzip

Bước 1: Cài đặt MySQL và tạo cơ sở dữ liệu

Nếu bạn đã cài đặt MySQL hoặc MariaDB, bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang bước tiếp theo.

Lệnh sau sẽ cài đặt máy chủ MySQL 5.7 mới nhất từ ​​kho chính thức của Ubuntu:

sudo apt-get install mysql-server

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy đưa ra lệnh sau để bảo mật cài đặt của bạn:

mysql_secure_installation

Bạn sẽ được nhắc trả lời một số câu hỏi. Đây là những giá trị chúng tôi sẽ sử dụng, nhưng bạn có thể tự do trả lời chúng dựa trên sở thích của bạn:

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một cơ sở dữ liệu và người dùng MySQL để cài đặt Joomla mới.

Đăng nhập vào bảng điều khiển MySQL:

Chạy các lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới và cấp các đặc quyền cho người dùng:

Đảm bảo thay thế “my_strong_password” bằng một mật khẩu mạnh thực sự.

Bước 2: Cài đặt PHP 7.2 và các Mô-đun PHP cần thiết

Các phiên bản Joomla mới hơn hoàn toàn tương thích với phiên bản PHP mặc định 7.2 đi kèm với Ubuntu 18.04.

Cài đặt PHP 7.2 và tất cả các mô-đun PHP cần thiết bằng lệnh sau:

sudo sed -i "s/memory_limit = .*/memory_limit = 512M/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 128M/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s/post_max_size = .*/post_max_size = 128M/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s/max_execution_time = .*/max_execution_time = 3000/" /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Đặt cài đặt PHP được đề xuất cho Joomla:

sudo sed -i "s / memory_limit =. * / memory_limit = 512M /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / upload_max_filesize =. * / upload_max_filesize = 128M /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / post_max_size =. * / post_max_size = 128M /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / max_execut_time =. * / max_execut_time = 3000 /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Cài đặt Joomla khá dễ dàng và đơn giản. Đầu tiên, tải xuống kho lưu trữ zip Joomla từ trang tải xuống Joomla:

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp lưu trữ và di chuyển các tệp được giải nén vào /var/www/myjoomlasite.com thư mục, đây sẽ là thư mục gốc của trang web Joomla mới của bạn:

sudo mkdir -p / var / www / chúng tôi sudo unzip j chúng tôi -d / var / www / myjoomlasite.com

Hãy chắc chắn để thay thế ” chúng tôi ” với tên của tên miền đã đăng ký duy nhất của bạn.

Cuối cùng thay đổi quyền sở hữu /var/www/myjoomlasite.comthư mục cho www-data người dùng để PHP và Nginx có thể đọc, ghi và chỉnh sửa tệp:

sudo chown -R www-data: / var / www / myjoomlasite.com

Bước 4: Cài đặt và cấu hình Nginx

Nếu bạn chưa cài đặt Nginx trên máy chủ của mình, bạn có thể cài đặt phiên bản ổn định mới nhất từ ​​kho chính thức của Ubuntu:

sudo apt install nginx

Tiếp theo, tạo một khối máy chủ Nginx mới:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/myjoomlasite.com server { listen 80; server_name chúng tôi www.myjoomlasite.com; root /var/www/myjoomlasite.com; index chúng tôi chúng tôi index.php; charset utf-8; access_log /var/log/nginx/myjoomlasite.com.access.log; error_log chúng tôi info; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } return 403; error_page 403 /403_error.html; } location = chúng tôi { access_log off; log_not_found off; } location = chúng tôi { access_log off; log_not_found off; } error_page 404 /index.php; location ~ .php$ { fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include /etc/nginx/fastcgi.conf; } location ~ /.(?!well-known).* { deny all; } }

Kích hoạt khối máy chủ bằng cách tạo một liên kết tượng trưng:

sudo ln -s chúng tôi /etc/nginx/sites-enabled/myjoomlasite.com

Một lần nữa, hãy chú ý thay thế tên miền mẫu bằng tên miền duy nhất của bạn.

Kiểm tra cấu hình Nginx và khởi động lại dịch vụ nginx:

sudo nginx -t sudo systemctl restart nginx

Mở http://myjoomlasite.com/ trong trình duyệt web yêu thích của bạn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Joomla.

Đó là nó. Bạn đã cài đặt thành công Joomla trên Ubuntu 18.04! Để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Joomla của bạn, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của Joomla.

PS . Nếu bạn thích bài đăng này về cách cài đặt Joomla trên Ubuntu 18.04 hoặc nếu bạn thấy nó hữu ích, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng các nút chia sẻ hoặc chỉ cần để lại câu trả lời bên dưới. Cảm ơn.

Hướng Dẫn Cài Đặt Mariadb Trên Centos 7

1. Đăng nhập qua SSH và cập nhật hệ thống

2. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7

Việc cài đặt MariaDB trên phiên bản CentOS mới nhất rất dễ. Để cài đặt MariaDB trên CentOS 7 VPS của bạn , hãy chạy lệnh sau:

yum install mariadb-server

Trình cài đặt yêu cầu bạn xác nhận cài đặt MariaDB. Chỉ cần gõ yvà bấm Enter.

Việc cài đặt sẽ mất vài giây tùy thuộc vào tốc độ kết nối và hiệu suất của máy chủ.

3. Quản lý MariaDB trên CentOS 7

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn nên biết cách quản lý dịch vụ MariaDB. Để bắt đầu dịch vụ MariaDB, hãy chạy lệnh sau trên terminal:

systemctl start mariadb

Để dừng dịch vụ MariaDB, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

systemctl stop mariadb

Để khởi động lại dịch vụ, bạn có thể chạy lệnh sau:

systemctl restart mariadb

Để kiểm tra tình trạng của dịch vụ MariaDB, hãy chạy lệnh sau:

systemctl status mariadb

4. Cho phép MariaDB khởi động hệ thống

Để kích hoạt dịch vụ MariaDB khi khởi động hệ thống, hãy chạy lệnh sau:

systemctl enable mariadb

Trong trường hợp bạn muốn MariaDB vô hiệu hóa khi khởi động hệ thống, hãy chạy lệnh sau:

systemctl disable mariadb

5. Bảo mật MariaDB trên CentOS 7

Một khi bạn cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB trên CentOS 7 VPS của bạn , tôi khuyên bạn nên làm vững chắc hơn tính bảo mật của dịch vụ. Để chạy tập lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

mysql_secure_installation

Kịch bản bảo mật của MariaDB sẽ chỉ giải quyết một số vấn đề về bảo mật theo mặc định khi cài đặt MariaDB cũng như cho phép bạn thiết lập mật khẩu gốc cho dịch vụ MariaDB. Mật khẩu gốc này khác với mật khẩu gốc mà bạn đang sử dụng để kết nối với máy chủ thông qua SSH. Bạn sẽ sử dụng mật khẩu này để kết nối với máy chủ MariaDB dưới dạng root để có thể quản lý người dùng MariaDB, cơ sở dữ liệu, đặc quyền và nhiều hơn nữa.

Để kết nối với máy chủ MariaDB bằng tài khoản root qua dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau đây:

mysql -u root -p

Sau đó, nhập mật khẩu root của MariaDB mà bạn đã đặt trong quá trình bảo mật dịch vụ MariaDB ban đầu.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cài Joomla 3 Trên Vps Cài Centos 7 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!