Xu Hướng 2/2024 # Hiển Thị Hình Ảnh Với Led Matrix 8×8 # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hiển Thị Hình Ảnh Với Led Matrix 8×8 được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay của mình sẽ giới thiệu về cách hiển thị hình ảnh trên LED MATRIX 8×8 với cổng Serial.

Cách điều khiển LED MATRIX 8×8.

Ôn lại cách sử dụng IC 74HC595.

Arduino UNO R3.

1 LED MATRIX 8×8. (mình sử dụng loại row anode).

2 IC 74HC595.

8 điện trở 560 om

Để LED MATRIX hoạt động, chúng ta chỉ cần cấp dòng điện vào các chân ROWs và nối các chân COLUMNS với GND.

Về IC 74HC595, đã có 1 bài viết hướng dẫn rất chi tiết, các bạn có thể tham khảo ở Điều khiển 8 đèn LED sáng theo ý muốn

Mình sẽ giải thích cách lắp mạch ngay:

Để điều khiển LED matrix, mình sử dụng 2 con IC 74HC595, 1 để điều khiển 8 chân row, 1 để điều khiển 8 chân column.

Trước mỗi chân row, mình có gắn thêm 1 con trở 560 om để hạn dòng cho LED.

Ở đây mình lắp IC 74HC595 control columns nối tiếp theo sau IC 74HC595 control rows, do đó, chân 14 của IC 74HC595 control columns sẽ nối với chân 9 của IC 74HC595 control rows.

Chân 11 (CLOCK), 12 (LATCH) của 2 IC nối với nhau, và nối với pin 10,11 của Arduino.

Chân 14 của IC 74HC595 control rows sẽ nối với pin 12 của Arduino.

Chân số 10 và 16 của 2 IC sẽ nối VCC, chân số 8 và 13 sẽ nối GND.

const int DATA = 12;// pin 12 của Arduino nối với pin DATA của 74HC595 const int CLOCK = 10;//pin 10 của Arduino nối với pin CLOCK của 74HC595 const int LATCH = 11;//pin 11 của Arduino nối với pin LATCH của 74HC595 /* hàng và cột của LED matrix*/ int row[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}; int column[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1}; /*biểu diễn các ký tự chữ và số ở dạng HEX*/ unsigned int characterHEX[][8] = { {0x18,0x3C,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x66},//A {0x78,0x64,0x68,0x78,0x64,0x66,0x66,0x7C},//B {0x3C,0x62,0x60,0x60,0x60,0x62,0x62,0x3C},//C {0x78,0x64,0x66,0x66,0x66,0x66,0x64,0x78},//D {0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x7E},//E {0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x60},//F {0x3C,0x62,0x60,0x60,0x66,0x62,0x62,0x3C},//G {0x66,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x66,0x66},//H {0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E},//I {0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1A,0x0C},//J {0x62,0x64,0x68,0x70,0x70,0x68,0x64,0x62},//K {0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7E},//L {0xC3,0xE7,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3},//M {0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x46,0x46},//N {0x3C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C},//O {0x7C,0x62,0x62,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x60},//P {0x38,0x64,0x64,0x64,0x64,0x6C,0x64,0x3A},//Q {0x7C,0x62,0x62,0x7C,0x70,0x68,0x64,0x62},//R {0x1C,0x22,0x30,0x18,0x0C,0x46,0x46,0x3C},//S {0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//T {0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C},//U {0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x18},//V {0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x99,0x99,0x66},//W {0x42,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x42},//X {0xC3,0x66,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//Y {0x7E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E},//Z {0x3C,0x66,0x66,0x6E,0x76,0x66,0x66,0x3C},//0 {0x18,0x38,0x58,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E},//1 {0x3C,0x66,0x66,0x0C,0x18,0x30,0x7E,0x7E},//2 {0x7E,0x0C,0x18,0x3C,0x06,0x06,0x46,0x3C},//3 {0x0C,0x18,0x30,0x6C,0x6C,0x7E,0x0C,0x0C},//4 {0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x06,0x06,0x46,0x3C},//5 {0x04,0x08,0x10,0x38,0x6C,0x66,0x66,0x3C},//6 {0x7E,0x46,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18},//7 {0x3C,0x66,0x66,0x3C,0x66,0x66,0x66,0x3C},//8 {0x3C,0x66,0x66,0x36,0x1C,0x08,0x10,0x20},//9 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// khoảng trắng {0x00,0x66,0xFF,0xFF,0x7E,0x3C,0x18,0x00}// hình trái tim, kí hiệu là '&' }; /* ký tự đại diện để biểu diễn chữ và số trên matrix*/ char character[] = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ','&'}; void setup() { Serial.begin(9600);// Serial với baudrate 9600 /* 3 pins DATA, CLOCK, LATCH cần phải để OUTPUT*/ pinMode(DATA,OUTPUT); pinMode(CLOCK,OUTPUT); pinMode(LATCH,OUTPUT); /* in ra cổng Serial "ENTER A STRING"*/ Serial.println("ENTER A STRING"); } /* hàm nhấp nháy chữ*/ /* image là ký tự cần hiển thị, times là số lần nhấp nháy, on, off là độ dài của hiệu ứng*/ void blinkImage(unsigned int image[],int times,int on,int off) { for(int i=0;i<times;i++) { displayImage(image,on);// hiển thị clearImage(off);// xóa } } /*hàm hiển thị chữ lên LED matrix*/ /* image là ký tự cần hiển thị, duration là độ dài của hiệu ứng*/ void displayImage(unsigned int image[],int duration) { for(int hold=0;hold<duration;hold++) { for(int a=0;a<8;a++) { digitalWrite(LATCH, LOW); shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,~image[a]);//column shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,row[a]);//row digitalWrite(LATCH, HIGH); delay(1); } } } /* hàm clear LED matrix*/ /* duration là độ dài của hiệu ứng clear*/ void clearImage(int duration) { for(int hold=0;hold<duration;hold++) { for(int a=0;a<8;a++) { digitalWrite(LATCH, LOW); shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,B11111111);//column shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,row[a]);//row digitalWrite(LATCH, HIGH); delay(1); } } } /*hàm scroll image sang trái*/ /* image là ký tự cần hiển thị*/ void scrollImage(unsigned int image[]) { int shift, hold, a;//biến shift dùng để lưu số bit cần shiftOut for(shift = 0; shift < 9; shift++) { for(hold = 0; hold < 30; hold++) { for(a = 0; a < 8; a++) { digitalWrite(LATCH, 0); /* dịch ký tự sang trái*/ shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,~(image[a]<<shift));//column shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,row[a]);//row digitalWrite(LATCH, 1); delay(1); } } } } void loop() { String string;// khai báo biến String object /* đọc dữ liệu từ cổng Serial */ { char ch = Serial.read(); string += ch;// lưu ký tự vừa nhận được vào biến string delay(5);// delay để đợi ký tự tiếp theo, KHÔNG THỂ THIẾU } Serial.println(string);// in string ra Serial monitor /* hiển thị ra LED matrix */ while(Serial.available() == 0) { /*so sánh từng phần tử của string với các ký tự đã được lưu trong mảng character[]. Nếu ký tự xuất hiện trong string tồn tại trong mảng character[] thì hiển thị ra LED matrix, nếu không tồn tại thì báo "invalid character"*/ for(int k = 0;k < string.length();k++) { for(int i=0;i < sizeof(character);i++) { if(string.charAt(k) == character[i]) { scrollImage(characterHEX[i]); break; } /* nếu ko tồn tại ký tự xuất hiện trong string*/ if((i == (sizeof(character) - 1)) && (string.charAt(k) != character[i])) { Serial.print(string.charAt(k)); Serial.println(":invalid character"); } } /*kiểm tra xem có dữ liệu mới hay không*/ break; } delay(300); } } int row[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}; int column[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};

….

tương tự đối với cột.

– Tạo ký tự. Để biểu diễn chữ ‘I’ ra LED matrix, ta sẽ tạo 1 mảng sau:

I[] = {

B01111110,

B00011000,

B00011000,

B00011000,

B00011000,

B00011000,

B00011000,

B01111110};

tương tự ta sẽ được: I[] = {0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E};

– hàm displayImage()

/*hàm hiển thị chữ lên LED matrix*/ /* image là ký tự cần hiển thị, duration là độ dài của hiệu ứng*/ void displayImage(unsigned int image[],int duration) { for(int hold=0;hold<duration;hold++) { for(int a=0;a<8;a++) { digitalWrite(LATCH, LOW); shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,~image[a]);//column shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST,row[a]);//row digitalWrite(LATCH, HIGH); delay(1); } } } /*hàm scroll image sang trái*/ /* image là ký tự cần hiển thị*/ void scrollImage(unsigned int image[]) { int shift, hold, a;//biến shift dùng để lưu số bit cần shiftOut for(shift = 0; shift < 9; shift++) { for(hold = 0; hold < 30; hold++) { for(a = 0; a < 8; a++) { digitalWrite(LATCH, 0); /* dịch ký tự sang trái*/ shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,~(image[a]<<shift));//column shiftOut(DATA,CLOCK,MSBFIRST,row[a]);//row digitalWrite(LATCH, 1); delay(1); } } } }

Đây là clip LED matrix của mình

Bài 2: Lập Trình Led Matrix 8×8 Hiện Thị Chữ

1. Tạo font cho chữ A 2. Thiết kế mạch nguyên lí proteus

1

2

3

4

5

6

7

8

void

delay

(

unsigned

int

t

)

//hàm delay

  

{

      

unsigned

int

x

,

y

;

      

for

(

x

=

0

;

x

<

t

;

x

++

)

        

{

            

for

(

y

=

0

;

y

<

123

;

y

++

)

;

        

}

  

}

Trong vòng lặp chính, mình sẽ tắt hết cổng P3, đưa mã font và cổng P2, bật chân P3_0 , delay 1 chút cho mắt kịp nhìn. Tiếp tục làm tương tự cho đến P3_7 là hết 1 chu kì quét.Nếu bạn để ý ở trên thì mình có nói nối 8 chân âm led vào P3, có nghĩa là port P3 tích cực âm. Nếu mình đưa các chân port P3 lên 1 thì chắc chắn led sẽ tắt. Do vậy để tắt hết led mình chỉ cần gọi P3=0xFF;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

1

unsigned

char

code

maled

[

8

]

=

{

0x18

,

0x3C

,

0x66

,

0x66

,

0x7E

,

0x7E

,

0x66

,

0x66

}

;

Phần mã font xuất ra port 3 mình sẽ đưa vào 1 mảng dữ liệu như sau, mã này thực chất là xuất cả byte ra cổng P3 thay vì xuất từng chân như code trên, miễn sao cho chỉ có 1 chân sáng trong 1 thời điểm !

1

unsigned

char

code

maquet

[

8

]

=

{

0xFE

,

0xFD

,

0xFB

,

0xF7

,

0xEF

,

0xDF

,

0xBF

,

0x7F

}

;

Bây giờ chỉ việc tạo 1 vòng lặp for chạy từ 0 đến 7 là đây dữ liệu trong các mảng ra PORT là xong. Đoạn code rất ngắn gọn !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kết quả vẫn thế 🙂

Bảng Led Ma Trận, Mạch Led Ma Trận, Module Matrix

Vì sao chúng ta phải làm bảng led ma trận? Chúng có công dụng và những ưu điểm như thế nào?

Hôm nay chúng tôi Nguyễn Long Idea xin giới thiệu tới quý vị một số điều tất yếu của bảng đèn led giúp quý vị tham khảo.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, có nhiều kinh nghiệm. Có nhiều sáng tạo và sự tỉ mỉ trong thiết kế bảng led ma trận, mạch ma trận

Quý khách muốn biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá cũng như thông tin về sản phẩm xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0944332231-0979764640 để được tư vấn thêm.

Các sản phẩm bảng led ma trận, mạch ma trận, module matrix có tại Nguyễn Long Idea

– Bảng led ma trận p10 full color ngoài trời.

– Bảng leb ma trận p6 full color trong nhà.

– Thiết kế bảng led ma trận p10, p16, p20 màu vàng ngoài trời

– Bảng led ma trận p5, p10 full color trong nhà.

…….

Và rất nhiều sản phẩm khác với nhiều kích cỡ khác nhau. Tùy theo yêu cầu của quý khách về kích thước lẫn màu sắc của đèn, cách bài trí mà chúng tôi sẽ đáp ứng theo.

– Làm bảng số nhà mica, inox.

– Thiết kế lắp đặt hộp đèn mica tròn – nổi-sáng-đẹp-bảng hiệu alu.

– Làm bảng tên công ty, bảng số phòng, làm bảng tên công ty.

– Thiết kế bảng huỳnh quang – bảng led viết tay – bảng dạ quang.

– Chúng tôi có đội ngũ thiết kế được đào tạo bài bản, tỉ mỉ trong từng chi tiết

– Đội ngũ thi công nhiệt tình, cẩn thận tỉ mỉ, thân thiện, tay nghề cao

– Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần phục vụ tối đa mọi nhu cầu của khách hàng

– Thi công nhanh, đẹp là phong cách của Sắc màu

– Giá cả hợp lý, niêm yết công khai luôn làm cho khách hàng tin tưởng và hài lòng

– Sản phẩm chất lượng, có độ bền cao, màu sắc chuẩn không bị mờ, bị đơ.

Nếu quý khách muốn có một bảng led ma trận đẹp, chuẩn và có chất lượng tốt xin liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0944332231-0979764640

Loại Bảng led ma trận

Hiện nay hop den thường được thiết kế với 3 loại khác nhau.

Mỗi loại sẽ có mỗi mức giá khác nhau.

Chất lượng của Bảng led ma trận

Tùy vào chất lượng và chất liệu của mỗi loại hop den nắp hít, hộp đèn treo tường sẽ có các thang giá khác nhau

Tình hình thị trường

Theo tính chất thị trường và ngành nghề thì những lúc; các vật liệu khan hiếm sẽ có giá mắc hơn so với bình thường.

Cơ sở công ty thi công lắp ráp Bảng led ma trận

Mỗi công ty, cơ sở thì có mỗi cung thang giá khác nhau. Công ty lớn thì sẽ có giá tốt hơn so với các cơ sở nhỏ lẻ

Công tác Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận theo các Quận huyện tại Tphcm những năm vừa qua 1. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 1 2. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 2 3. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 3

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 3 , Cam Kết Giá Tốt Nhất HCM. Luôn Miễn Phí Thiết Kế. Dịch vụ: Thiết Kế Bảng Hiệu Đẹp, Thi Công Bảng Hiệu Nhanh, Làm Bảng Hiệu Alu Giá Rẻ.

4. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 4

Nhận Nhận thi công Làm Bảng led ma trận tại Quận 4 Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Sáng Tạo, Giá Rẻ Chất Lượng Cao Tại Quận 4 Sài Gòn. Quý Vị đang tìm đơn …

5. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 5

“Nguyễn Long Idea” Idea nhận thi công, lắp ráp và làm Bảng led ma trận , hộp đèn, background cho cửa hàng, công ty, sự kiện. Thi công Bảng hiệu giá rẻ, làm hộp đèn quán caffe, công ty, làm background sự kiện, Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận tại Quận 5

6.Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 6

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 6 – Tphcm. chi tiết liên hệ 0944332231 Mr Long.

7. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 7 8.Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 8 9. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 9 10. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 10

“Nguyễn Long Idea” Idea nhận Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 10 · Thi công tổ chức sự kiện event giá rẻ … bằng kính giá rẻ tại Quận 10

11. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 11

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 11. bạn hãy nhanh tay bấm Nguyễn Long Idea để chúng tôi giúp bạn giải đáp ,mọi thắc mắc

12. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận 12 13. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Tân Bình 14.Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Tân Phú

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Tân Phúnhanh chóng. … Công Ty Làm đèn led ma trận Giá Rẻ duy nhất Tại Quận Tân Phú TPHCM

15. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Bình Tân

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Bình Tân, đảm bảo chất lượng luôn là tốt nhất, độc nhất,

16.Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Bình Thạnh

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Bình Thạnh giá rẻ, thi công Bảng led ma trận Quận Bình Thạnh, làm Bảng led ma trận tại Quận Bình Thạnh giá rẻ trên mọi chất liệu

17. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Thủ Đức

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Thủ Đức ,Nguyễn Long Idea – Công ty Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận uy tín số 1 tại Việt Nam.

18. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Gò Vấp

Công ty “Nguyễn Long Idea” xây dựng một thương hiệu Nhận thi công lắp ráp led ma trận giá rẻ số 1 tại tphcm.

19.Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Quận Phú Nhuận

20. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Huyện Củ Chi

Nhận thi công lắp ráp led ma trận Huyện Củ Chi , Nguyễn long Idea chúng tôi chuyên nhận Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận đẹp, độc cho Huyện Củ Chi.

21. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Huyện Hóc Môn

Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận ở nơi đây phải nói là cực kỳ phát triển.

led ma trận Huyện Bình Chánh Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Sáng Tạo, Giá Rẻ Chất Lượng Cao Tại Huyện Cần Giờ. Chi tiết liên hệ Nguyễn Long Idea để chúng tôi giúp bạn giải đáp ,mọi thắc mắc

23. Nhận thi công lắp ráp Bảng led ma trận Huyện Cần Giờ

“Nguyễn Long Idea” nhận Nhận thi công, lắp đặt led ma trận nap hit tại Huyện Cần Giờ; Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Sáng Tạo, Giá Rẻ Chất Lượng Cao Tại Huyện Cần Giờ. Chi tiết liên hệ Nguyễn Long Idea để chúng tôi giúp bạn giải đáp ,mọi thắc mắc

24. Nhận thi công lắp ráp led ma trận Huyện Nhà Bè

Nhận thi công lắp ráp led ma trận Huyện Nhà Bè Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Sáng Tạo, Giá Rẻ Chất Lượng Cao Tại Huyện Cần Giờ. Chi tiết liên hệ Nguyễn Long Idea để chúng tôi giúp bạn giải đáp ,mọi thắc mắc

Đơn vị thi công Bảng led ma trận uy tín tại Tphcm

Hiện nay tại Tphcm có vô số đơn vị thi công, lắp ráp bảng hiệu uy tín và Nguyễn Long dea cũng là một trong số đó. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0944332231 chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những mẫu thiết kế đẹp nhất.

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO NGUYỄN LONG IDEA thiet ke in an bang hieu – Quang cao Nguyễn Long Idea Văn Phòng đại diện:: 387 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnames Hotline : 0935 090 469, 0944 332 231, 0979 764 640 Zalo / Viber : 0944 332 231 Website: https://thietkeinanbanghieu.com/ Email : [email protected][email protected]

Xem Mật Khẩu Wifi Trên Windows 8, 8.1, Hiển Thị Password Đã Lưu

Trên Windows 8/8.1, giao diện quản lý Wifi đã thay đổi khá nhiều so với phiên bản Windows 7. Điều này gây khó khăn cho người dùng khi lần đầu làm quen với hệ điều hành mới mẻ này, nhất là khi bạn muốn thay đổi mật khẩu Wifi thì sẽ gặp đôi chút khó khăn.

Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 8, 8.1

Bước 1: Trên thanh Taskbar, nhìn bên trái, bạn sẽ thấy biểu tượng Wifi mà bạn đang kết nối.

– Bấm chuột phải vào biểu tượng này, chọn Open Network and Sharing Center.

Cửa sổ Open Network and Sharing Center hiện lên, bạn sẽ thấy tên mạng Wifi bạn đang kết nối.

– Nhìn bên trái, chọn “Change adapter settings”.

* Cách khác ngắn gọn hơn nhiều

– Nhấn Window + R, gõ vào Control Netconnections

– Hoặc thích ngắn hơn thì gõ chúng tôi , rồi Enter,

– Cửa sổ Network Connection cũng tự động hiện ra.

Khi bạn thay đổi mật khẩu wifi trên Modem, lúc này mật khẩu cũ được lưu trên máy tính của bạn sẽ không có giá trị, lúc nào bạn cần phải đổi mật khẩu trên máy tính của bạn sao cho trùng với mât khẩu trên Modem của bạn.Để thực hiện việc xem và đổi mật khẩu bạn làm như sau.

Bấm chuột phải vào mạng wifi bạn đang dùng, rồi chọn Status.

– Cửa sổ mới hiện ra, t ại đây, bạn sẽ nhìn thấy các thông số của mạng Wifi đang dùng. Muốn xem và thay đổi mật khẩu. Bạn làm tiếp như sau.

Bấm chọn Wireless Properties.

– Cửa sổ Wireless Network Properties được mở ra. Bạn chuyển sang tab Security ngay bên cạnh đó.

– Rồi tick chuột chọn ô “Show characters”.

Khi này, ở mục Network security key, mật khẩu hiện tại của mạng Wifi bạn đang sử dụng sẽ hiện ra, muốn thay đổi bạn xóa chúng đi và điền mật khẩu wifi mới mà bạn đã đặt trên Modem (chú ý là mật khẩu chỗ này và mật khẩu wifi trên Modem phải giống nhau thì bạn mới truy cập đư . Xong bấm OK là xong.

Phần Mềm Đồng Hồ Led Matrix

Phần mềm đồng hồ LED matrix – Hướng dẫn sử dụng lập trình chi tiết

HƯỚNG DẪN Sử dụng phần mềm Đồng hồ LED matrix sử dụng module Full color.

Đồng hồ LED matrix sử dụng Mạch Đồng Hồ Module P5, P4 Full color tích hợp đa dạng mẫu đồng hồ kim, kĩ thuật số hiển thị: ngày, tháng, năm, âm lịch, hiệu ứng, video, hình ảnh, nội dung chữ chạy,…. tuỳ chỉnh nội dung hiển thị linh hoạt,…..trang trí không gian phòng khách hiện đại, sang trọng, tạo điểm nhấn khác biệt.

Hoặc có thể dowload phần mềm LED matrix trực tiếp : TẠI ĐÂY

Lập trình hiệu ứng Đồng hồ LED matrix:

Giao diện phần mềm Đồng hồ LED matrix:

Nhấn Thêm đồng hồ để thiết kế mẫu đồng hồ

Tại đây các bạn có thể tuỳ chọn hiệu ứng cho đồng hồ dựa vào các mẫu có sẵn đã thiết kế bằng cách chọn tại khung mẫu, thêm hiệu ứng, thay đổi nội dung chữ chạy, chỉnh lặp hiệu ứng.

Tạo mẫu thiết kế mới bằng cách ấn vào ô Thêm mẫu mới. Cửa sổ thiết kế sẽ hiện ra cho các bạn tuỳ chọn và chỉnh sửa theo ý muốn:

Tại đây các bạn có thể tuỳ chọn và xắp xếp: kiểu đồng hồ, hiển thị nội dung, hiệu ứng, ngày, tháng, năm, âm lịch, chữ chạy,…..

Để chọn các hiển thị các bạn tích vào ô bên cạnh Tên hiển thị như: Nền, Hiệu ứng, chữ, thứ ngày,…… sau đó dùng chuột kéo thả, xắp xếp hợp lý bên Màn hình mô phỏng để thành một mẫu đồng hồ đẹp theo ý muốn.

Sau khi lựa chọn và xắp xếp hợp lý hiển thị theo ý muốn bên Màn hình mô phỏng các bạn Lưu lại mẫu để Chèn hiệu ứng và Nội dung chữ chạy

Nhập tên Mẫu hiệu ứng dễ nhớ để dễ dàng tìm kiếm.

Sau khi Tạo Mẫu đồng hồ các bạn tiến hành Chèn hiệu ứng và nội dung chữ chạy:

Chọn mẫu đã thiết kế Nhấp Thêm hiệu ứng để chèn hiệu ứng vào mẫu đồng hồ.

Chọn hiệu ứng, xem trước và chỉnh các thông số cho hiệu ứng

Chỉnh vòng lặp cho hiệu ứng và đồng hồ

Soạn nhiều mẫu đồng hồ theo ý muốn

Kết nối mạch và máy tính bằng dây Micro USB

Nạp chương trình vào mạch

Phần mềm đồng hồ LED ma trận có thể tuỳ biến đa dạng các mẫu đồng đồ đẹp mắt, các bạn có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn của mình.

Lưu ý: Bộ nhớ tối đa của mạch là 40Mb các bạn thiết kế các mẫu đồ hồ sao cho hợp lý và phù hợp với bộ nhớ.

Trong quá trình thiết kế mẫu đồng hồ LED ma trận có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể liên hệ bộ phận Kỹ thuật của LED Trường An để được hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí!

Rgb Led Cube 8X8X8 Với Trình Tạo Hoạt Hình: 13 Bước

http: chúng tôi …

………………………………………………………………………………………….

MẶT HÀNG BÁN !!

RGBLEDCUBE.COM

Trang Facebook

http: chúng tôi …

Tính năng, đặc điểm:

Vẽ hoạt hình 3D bằng phần mềm!

Bao gồm vỏ acrylic, dây đồng màu 0,6mm

Chế độ phổ âm thanh và Chế độ ánh sáng ban đêm

Bao gồm bộ điều khiển từ xa

Vật tư: Bước 1: Hàn đèn LED

Chúng tôi sẽ bắt đầu từ đèn LED, với sự trợ giúp của khung hàn và hướng dẫn sắp xếp

*** sử dụng sắt hàn 30w / 40w

A. Uốn chân led bên cạnh anode (+) (cái dài nhất) và giữ tất cả led trên khung

B. Hàn mỗi chân led bằng dây đồng màu, đầu tiên là ghim màu xanh xanh đỏ, khi chúng ta có 8 thanh led chúng ta có thể hàn pin anode bằng dây đồng theo chiều ngang. Giá đỡ in 3D có thể giúp khoảng cách và căn chỉnh.

C. Cuối cùng cắt tất cả các pin / dây phụ và tháo khung giữ PCB / in 3D cho lớp led tiếp theo. Chân cực dương thẳng đứng với mặt đất PCB sẽ được hàn khi lắp ráp vào bảng điều khiển PCB.

D. Khung / giá đỡ được in 3D có thể sử dụng để căn chỉnh khoảng cách khi lắp ráp tất cả các thanh led.

Thực hành làm cho hoàn hảo, mất vài dây và đèn led để thử hàn và kiểm tra bạn các công cụ / kỹ năng đầu tiên.

Dây đồng nhuộm màu đã được làm thẳng trong bộ.

Đây là video để tham khảo (sử dụng khung pcb) (sẽ tải lên video cho khung in 3D sau):

Bước 2: Phác thảo giá đỡ mới cho đèn led hàn

1. Cắt và uốn cong chân led, kiểm tra xem vị trí có đúng trên giá đỡ không,

2. Giá đỡ in 3D cần một số làm sạch cho chi tiết, có thể định hình bằng dao hoặc tan chảy với nhiệt độ cao.

3. Dán giá đỡ bằng băng keo hai mặt trên một mặt phẳng, giữ góc 45 độ tốt hơn, vì vậy đèn led sẽ không rơi ra.

4. Hàn đèn led bằng dây đồng, sau 4 hàng đầu tiên, di chuyển lên trên để hàn hàng thứ 5 và thứ 6, hơn hàng thứ 7 và thứ 8 riêng biệt.

Bước 3: Chỉnh sửa giá đỡ cho dây hàn cực dương.

Có một điều chỉnh quan trọng về việc sử dụng giá đỡ đèn led, bạn nên kiểm tra kỹ xem hướng của PCB và đèn LED có giống như sản phẩm hoàn thiện cuối cùng không.

Giá đỡ trong ảnh có mục đích giữ thanh led và hàn dây anode ngang, nhưng khe hở đã bị đảo ngược, do đó nó phải làm lại lỗ lớn hơn một chút với trình điều khiển vít 5 mm và sử dụng nó như hiển thị hình ảnh.

Bước 4: Hàn PCB

Các bộ phận trong gói có thể hơi khác nhau, nhưng tất cả những gì bạn cần để xây dựng LED Cube đều được bao gồm;

Thông báo PCB 4.0 (4.1) !!!!!!

Ban điều khiển chính đã hàn

Bạn chỉ cần hàn giắc DC và 30 bộ phận tương tự của SM, chỉ mất chưa đến 60 phút để thực hiện.

Các bộ phận khác trên bảng khối không được sử dụng và nên giữ cho nó rõ ràng, nếu không mạch có thể bị chập.

Nếu bạn chưa quen với các bộ phận hàn hàn, hãy mua một số dây hàn chất lượng tốt và thông lượng hàn sẽ giúp ích.

Bạn có thể thêm một tụ điện 2 pin cho mỗi IC 126D, trên mã PIN VCC và GND để bảo vệ nó.

Video tham khảo / Kỹ thuật demo / Cũng tìm kiếm youtube để dán hàn với không khí nóng.

Bước 5: Kết hợp lớp dọc PCB và Led

Bắt đầu hàn lớp led dọc thành PCB, bạn đã gần hoàn thành việc lắp ráp.

Bạn nên kiểm tra lớp dọc led với kiểm tra ngắn mạch vạn năng, và vấn đề sẽ được khắc phục dễ dàng trước khi tất cả các cột hình khối được hàn, hầu hết đồng hồ vạn năng giá rẻ có đủ dòng điện để làm sáng led, một số có thể không.

Dừng hàn vào PCB nếu hình ảnh động không chính xác.

Mỗi dây đồng anode ngang cần kết nối một dây xuống PCB và bạn có thể sử dụng 2 cách khác nhau để kết nối tất cả các dây anode với PCB như hình ảnh hiển thị.

Cuối cùng, bạn có thể hàn một hoặc nhiều dây đồng trên đỉnh của khối lập phương, kết nối dây cực dương của mỗi lớp dọc, điều này giúp căn chỉnh không gian

Bước 6: Vỏ acrylic

Nếu bạn mua vỏ acrylic, nó trông như thế này ở trên, bạn có thể tự làm ngay cả bằng kính. Đây là giá rẻ tốt nhưng nặng cho chi phí vận chuyển, và chi phí cắt laser.

Công cụ cần thiết là keo acrylic / xi măng acrylic giống như video được sử dụng. Nên sử dụng băng nhựa để giữ tất cả các mặt với nhau, sau đó áp dụng keo từ bên trong. Các tấm bìa trên acrylic có thể loại bỏ một phần để áp dụng băng nhựa.

Xem video này để tham khảo

* Hãy chắc chắn rằng không có bong bóng khí trên băng nhựa được áp dụng, một số băng nhựa rẻ tiền làm bẩn trên bảng.

Bước 7: Tải lên chương trình cơ sở và Tải lên Aninmation

#############################

Dành cho khách hàng không biết lập trình, họ chỉ cần tải firmware là tệp .hex lên LED Cube. Điều đó có nghĩa là họ có thể chơi khối như máy nghe nhạc mp3, tải lên tệp mp3 và nó có thể phát.

Phần mềm vẽ có thể chia sẻ tệp cho người dùng khác

#############################

Tải lên tệp .hex (phần sụn):

1. Cài đặt trình điều khiển CH341SE cho các cửa sổ đầu tiên.

2.Mở phần mềm STU ISP MCUISP, nhấn nút “…” để định vị tệp .hex (tệp chương trình cơ sở)

3.Kết nối trình lập trình usb hoạt động như thiết bị USB, kết nối với USART. GND đến GND 3.3v đến 3.3v RX đến TX, TX đến RX.

4. sau đó nhấn “start ISP” và hoàn thành công việc.

#############################

cài đặt trên Bộ điều khiển từ xa

#############################

Bước 8: Phần sụn, sơ đồ, mã nguồn và video demo

Phần sụn có thể được tải lên với chúng tôi không cần phải tìm hiểu về lập trình. Mã nguồn chỉ dành cho hacker sử dụng.

Bước 9: Phần mềm vẽ hoạt hình, nhanh và dễ dàng !!!

Hoạt hình mới có thể được tìm thấy ở đây http: chúng tôi Id = 0B3w2uIW46VgQflFq …

Hiện tại đã được dịch hoàn toàn sang tiếng Anh http: chúng tôi Id = 0B3w2uIW46VgQQlR2 …

Nhớ lưu chúng tôi với tệp hoạt hình trong cùng một thư mục

Alt + nhấp chuột phải = Chọn màu

Shift + Chuột qua = Xóa

Crtl + Mouse Over = Tô màu

Nhấp chuột phải = Tô màu

Bước 10: Mẹo xây dựng khối LED – Phải đọc !!

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc hướng dẫn hàn PCB trước khi bắt đầu hàn. Một số thiết bị điện tử smd phải hàn theo pin dương / âm.2. Đèn led có thể bị lỗi sau khi hàn nhiệt, kiểm tra với chế độ đèn ngủ trên bảng khối và sửa nó, không hàn thêm đèn led trước khi sự cố được khắc phục, nếu không bạn có thể cần tháo tất cả các bộ phận và bắt đầu từ 0 để kiểm tra xem lỗi / vấn đề đến từ3. Ưu tiên cung cấp điện là đầu nối DC 5V5A, 5.5×2.1mm, 4. Bạn nên tìm hiểu về đánh dấu PCB và đánh dấu các phần smd, điều này giúp bạn đọc hướng dẫn này.

Bước 11: Thông tin bổ sung

Thay đổi số cổng COM nối tiếp usb trong windows

BPS cho firmware tải lên đề xuất 115200

BPS để tải lên Hoạt hình gợi ý 460800

Bước 12: Công việc của khách hàng

Hình như không có gì khác nhau, vì sử dụng cùng một bộ và hàn với giá đỡ khung PCB.

Khách hàng chuyên nghiệp này tạo bộ điều khiển màu với Bộ điều khiển Griffin

Có một phần sụn mới được tạo bởi Brant JamesCác hình động và chức năng tùy chỉnh rất thú vị http://www.instagram.com/rgb_led_cube_for_sale/ Tôi đã quay một vài video trên bài đăng instagram mới nhất và đây là tải xuống http://drive.google.com/open?id=0B3w2uIW46VgQZTNR …

Các phím từ xa:

– + Tăng độ sáng

– Giảm độ sáng Chơi

– Tạm dừng hoặc tiếp tục FFW

– RWD đồ họa tiếp theo

– Sức mạnh đồ họa trước

– Bật / Tắt

Bước 13: Dữ liệu cho khách hàng cũ PCB 3.0

Chỉ cần tải tập tin ở đây, nó chứa tất cả các nguồn khác nhau cho pcb 3.0 mà thôi

6 người thực hiện dự án này!

Miguelmo40 đã làm được!

RudiF đã làm được!

Vương đã làm được!

benji123456789 đã làm được!

RudiF đã làm được!

RudiF đã làm được!

Bạn đã thực hiện dự án này? Chia sẻ với chúng tôi!

khuyến nghị

FindyBot3000 – Trình tổ chức điều khiển bằng giọng nói

Hộp chuyển đổi đồ chơi trẻ em + Trò chơi Remix

Lớp học vạn vật

Cuộc thi làm vườn

Cuộc thi Fandom

Màu sắc của cuộc thi Cầu vồng

Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện một dự án như thế này cho trường đại học, nhưng với đèn LED một màu, có cách nào chúng tôi có thể sử dụng chương trình này theo cách mà bạn đã làm không?

1 trả lời 0

1 trả lời

VươngVitorA21

VươngVitorA21

Trả lời 2 năm trước

Nó chỉ hoạt động với chương trình và phần cứng trong khối đó.

0

AdamP138

AdamP138

2 năm trước

Tôi đã gần như hoàn thành khối lập phương nhưng tôi có một vấn đề. Sau khi cài đặt trình điều khiển cho máy tính xách tay của tôi, nó vẫn không nhận ra vi điều khiển. Có ý kiến ​​gì không?

1 trả lời 0

1 trả lời

VươngAdamP138

VươngAdamP138

Trả lời 2 năm trước

Xin chào, bạn đã kết nối nó với một lập trình viên usb đến ttl chưa?

0

KyleH65

KyleH65

2 năm trước

Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một khoảng cách ngắn giữa ba khách hàng tiềm năng trên PCB. Tôi đã hàn thành phần này lần thứ hai sau lần đầu tiên không thành công và thấy nhiều hành vi thất thường. Sau khi bỏ qua, tôi đã xác minh bằng đồng hồ vạn năng của mình rằng 2, 3 và 4 đang hiển thị liên tục mặc dù không có kết nối rõ ràng nào trên đầu bảng. Có ai có bất cứ kinh nghiệm với điều này? Đây có phải là một cái gì đó có thể được sửa chữa? Mọi sự trợ giúp sẽ rất được trân trọng!

3 trả lời 0

3 trả lời

KyleH65KyleH65

KyleH65KyleH65

Trả lời 2 năm trước

Đối với vấn đề đó, có vẻ như điều này sẽ hoạt động khi tôi hàn từng hàng đèn LED hoặc không phải vậy, chúng có cần phải được kết nối để điều này hoạt động chính xác không? Hiện tại tôi có hai cái và đang thấy dòng điện đó chỉ chảy qua khoảng một nửa số điện trở trên bảng.

0

VươngKyleH65

VươngKyleH65

Trả lời 2 năm trước

Chúng có thể làm việc với lớp dọc từng lớp một, đảm bảo chân anode được kết nối với bảng pcb. Sẽ không có hoạt hình nếu 3 pin đó vẫn được sắp xếp.

0

VươngKyleH65

VươngKyleH65

Trả lời 2 năm trước

Xin chào, ba pin được kết nối với hai mươi 126d ics, vì vậy chúng có thể được sắp xếp trên một trong số ics 126d, bạn có thể tham khảo sơ đồ, tất cả các IC 126d có 3 chân tín hiệu được kết nối với 245 (chính xác là ba bạn đã khoanh tròn). Bạn có thể cần một số thông lượng để làm sạch chất hàn.

0

AnkitP57

AnkitP57

3 năm trước

Tôi muốn mua bộ này, nhưng tôi không muốn sử dụng bộ điều khiển tích hợp. Lập trình của bạn rất, rất tốt Nó tốt hơn tôi nhiều, nhưng tôi muốn lái khối lập phương bằng phần cứng của riêng mình chỉ để thử thách bản thân. Tôi có một đồ họa mà tôi sẽ sử dụng để giảm tải ghép kênh từ vi điều khiển của mình. Là mainboard chỉ có 2 lớp? Nếu có, tôi có thể dễ dàng sửa đổi bảng để điều khiển các kênh R, G và B một cách độc lập. Bạn có sẵn sàng chia sẻ tệp PCB để tôi có thể biết được những sửa đổi nào tôi cần thực hiện trước khi mua bộ sản phẩm không?

2 trả lời 0

2 trả lời

VươngAnkitP57

VươngAnkitP57

Trả lời 3 năm trước

Xin chào, tôi đang bán lại mặt hàng này từ một nhà cung cấp, vì vậy tôi không nhận được tập tin pcb. Nhưng tệp sơ đồ được chia sẻ ở bước 6, nó được quay chính xác giống như bảng pcb. Nhưng tôi mở rộng các bộ phận điều khiển chính ra bảng điều khiển stm32 nhỏ. Tôi nghĩ rằng ý tưởng của bạn nên hoạt động nếu bạn có bảng dữ liệu ic.

0

AnkitP57Vương

AnkitP57Vương

Trả lời 3 năm trước

Tìm kiếm sơ đồ được đề cập trên trang facebook của bạn. Bước 5 dường như không chứa nó nữa. Có một vị trí để có được sơ đồ bảng mới nhất?

1 trả lời 0

1 trả lời

VươngMikeRich

VươngMikeRich

Trả lời 3 năm trước

Xin chào, chỉ cần thêm vào Bước 6, đôi khi có vẻ như mất tệp ở bước 5.

0

Vương

Vương

3 năm trước

1 trả lời 0

1 trả lời

VươngVương

VươngVương

Trả lời 3 năm trước

Nó sẽ thay thế các bộ phận điều khiển chính ban đầu trên PCB trắng, do đó, nó hoạt động giống như các dự án khối khác với bảng hỗ trợ phát triển. Mã và mạch giống như thiết kế ban đầu.

0

alexstar

alexstar

3 năm trước

Giá trị của một tụ điện C9 và C7 là gì?

1 trả lời 0

1 trả lời

Vươngalexstar

Vươngalexstar

Trả lời 3 năm trước

Xin chào, đó là một kết nối để xây dựng trong lập trình viên, tôi dự định không sử dụng bản dựng trong chương trình vì vậy tôi đã gỡ bỏ nó. Để trống và sử dụng một lập trình viên bên ngoài, tôi sẽ sớm gửi một bộ điều khiển chính cho các bạn, nó hoạt động ổn định hơn, vui lòng tham khảo trang facebook để cập nhật mới. Cám ơn!

0

SteveK35

SteveK35

3 năm trước

Có cách nào để đi vào chương trình và thay đổi cài đặt để khối lập phương tự động bắt đầu trong chương trình hoạt hình mà tôi đã tạo chứ không phải mặc định không? Vì hiện tại, tôi phải nhấn nút 0 trên điều khiển từ xa để kích hoạt hoạt hình của mình. Tôi muốn đèn hình khối bắt đầu trên hình động tùy chỉnh và sau đó tôi có thể kích hoạt hình động được tạo sẵn bằng cách nhấn nút 2 khi tôi muốn. Tôi đang sử dụng hoạt hình đã tạo của mình để bật khi báo thức được kích hoạt từ Arduino, nhưng khối lập phương dường như luôn bắt đầu ở hoạt ảnh mặc định (hay còn gọi là Nút 2).

1 trả lời 0

1 trả lời

VươngSteveK35

VươngSteveK35

Trả lời 3 năm trước

Tôi không biết cách chỉnh sửa mã chương trình cơ sở cho kết quả của bạn, nhưng mã được chia sẻ ở bước 5 và tôi chỉ thêm hình ảnh mã từ xa để tham khảo

0

SteveK35

SteveK35

3 năm trước

Tôi cố gắng theo dõi video đầu tiên ở bước 7, tôi có thể mở tất cả các chương trình và phần mềm nói rằng tôi đã gửi chính xác hoạt hình mới đến khối của mình nhưng hoạt hình mới dường như không thực sự được gửi … nút 0 là phải hiển thị hình ảnh động mới gửi của tôi, đúng không?

Cập nhật thông tin chi tiết về Hiển Thị Hình Ảnh Với Led Matrix 8×8 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!