Xu Hướng 6/2022 # Click Vào Control Không Chiếm Chuột Trong Điều Khiển Ứng Dụng Pc # Top View

Xem 17,424

Bạn đang xem bài viết Click Vào Control Không Chiếm Chuột Trong Điều Khiển Ứng Dụng Pc được cập nhật mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,424 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hack Khi Phach Anh Hung Hack Kpah Phiên Bản Mới Nhất, Tải Game Khí Phách Anh Hùng Phiên Bản Mới Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino Ethernet Shield
 • Tạo Usb Boot Cứu Hộ Trên Cả 2 Chuẩn Legacy Và Uefi
 • Cách Tạo Boot Trên Usb Nhanh Chóng Và Đơn Giản
 • Cách Tạo Usb Boot Bằng Hiren’S Boot Đơn Giản Nhất
 • Dẫn nhập

  Chào các bạn! Trong các khóa học trước của chuỗi khóa học Auto C# chúng ta đã cùng tìm hiểu về SELENIUM và HTTP REQUEST trong C#.

  Ở khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm một phần khá thú vị, đó là LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG PC VỚI C#. Mục đích hướng tới là các bạn có thể làm auto bằng C# mà không cần dùng tới các ngôn ngữ như AutoIT, C++,…

  Nội dung 

  Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

  Để có đủ khả năng học hiểu các nội dung được đề cập đến trong khóa học. Bạn nên có tối thiểu kiến thức về các phần:

  Ngoài ra, cũng nên trau dồi thêm kiến thức khác qua các project thực tế như:

  Phần mềm sử dụng

  Để việc thao tác theo hướng dẫn được tốt nhất bạn nên cài đặt phần mềm

  Project tham khảo

  chúng tôi

  using KAutoHelper; using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace AutoControlAppPC { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } { Process.Start("notepad"); } { Process.Start("How Kteam - Free Education.html"); } { string strCmdText; strCmdText = "/C ping -t howkteam.com"; Process.Start("CMD.exe", strCmdText); } { string strCmdText; strCmdText = @"/C ""How Kteam - Free Education.html"""; Process p = new Process(); p.StartInfo.FileName = "CMD.exe"; p.StartInfo.Arguments = strCmdText; p.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; p.Start(); /* System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process(); System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(); startInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden; startInfo.FileName = "cmd.exe"; startInfo.Arguments = @"/C ""How Kteam - Free Education.html"""; process.StartInfo = startInfo; process.Start(); */ } { string cmdCommand = "ping howkteam.com"; Process cmd = new Process(); ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo(); startInfo.FileName = "cmd.exe"; startInfo.CreateNoWindow = true; startInfo.UseShellExecute = false; startInfo.RedirectStandardInput = true; startInfo.RedirectStandardOutput = true; cmd.StartInfo = startInfo; cmd.Start(); cmd.StandardInput.WriteLine(cmdCommand); cmd.StandardInput.Flush(); cmd.StandardInput.Close(); cmd.WaitForExit(); string result = cmd.StandardOutput.ReadToEnd(); MessageBox.Show(result); } { int x = (int)numericUpDown1.Value; int y = (int)numericUpDown2.Value; EMouseKey mouseKey = EMouseKey.LEFT; if (checkBox1.Checked) { if (checkBox2.Checked) { mouseKey = EMouseKey.DOUBLE_RIGHT; } else { mouseKey = EMouseKey.RIGHT; } } else { if (checkBox2.Checked) { mouseKey = EMouseKey.DOUBLE_LEFT; } } } { int x = (int)numericUpDown1.Value; int y = (int)numericUpDown2.Value; } { IntPtr hWnd = IntPtr.Zero; hWnd = AutoControl.FindWindowHandle(null, textBox1.Text); AutoControl.SendText(hWnd, "howkteam.com"); } { IntPtr hWnd = IntPtr.Zero; hWnd = AutoControl.FindWindowHandle(null, textBox1.Text); var childhWnd = AutoControl.FindHandle(hWnd, "ComboBoxEx32", null); AutoControl.SendText(childhWnd, "howkteam.com"); } { IntPtr hWnd = IntPtr.Zero; hWnd = AutoControl.FindWindowHandle(null, textBox1.Text); var childhWnd = AutoControl.FindHandle(hWnd, textBox2.Text, textBox2.Text); } } }

  chúng tôi

  namespace AutoControlAppPC { partial class Form1 { private System.ComponentModel.IContainer components = null; protected override void Dispose(bool disposing) { if (disposing && (components != null)) { components.Dispose(); } base.Dispose(disposing); } #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() { this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button3 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button4 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button5 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button6 = new System.Windows.Forms.Button(); this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown(); this.numericUpDown2 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown(); this.checkBox1 = new System.Windows.Forms.CheckBox(); this.checkBox2 = new System.Windows.Forms.CheckBox(); this.button7 = new System.Windows.Forms.Button(); this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); this.button8 = new System.Windows.Forms.Button(); this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); this.button9 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button10 = new System.Windows.Forms.Button(); this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); this.button11 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button12 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button13 = new System.Windows.Forms.Button(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown2)).BeginInit(); this.SuspendLayout(); this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12); chúng tôi = "button1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(75, 23); this.button1.TabIndex = 0; chúng tôi = "Mở notepad"; this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; this.button2.Location = new System.Drawing.Point(93, 12); chúng tôi = "button2"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(112, 23); this.button2.TabIndex = 1; chúng tôi = "Mở file/Ứng dụng"; this.button2.UseVisualStyleBackColor = true; this.button3.Location = new System.Drawing.Point(12, 41); chúng tôi = "button3"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(122, 23); this.button3.TabIndex = 2; chúng tôi = "Chạy lệnh CMD"; this.button3.UseVisualStyleBackColor = true; this.button4.Location = new System.Drawing.Point(140, 41); chúng tôi = "button4"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(122, 23); this.button4.TabIndex = 3; chúng tôi = "Chạy lệnh CMD ngầm"; this.button4.UseVisualStyleBackColor = true; this.button5.Location = new System.Drawing.Point(268, 41); chúng tôi = "button5"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(203, 23); this.button5.TabIndex = 4; chúng tôi = "Chạy lệnh CMD ngầm và lấy kết quả"; this.button5.UseVisualStyleBackColor = true; this.button6.Location = new System.Drawing.Point(373, 67); chúng tôi = "button6"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button6.TabIndex = 5; this.button6.UseVisualStyleBackColor = true; this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(12, 70); this.numericUpDown1.Maximum = new decimal(new int { 3000, 0, 0, -2147483648}); chúng tôi = "numericUpDown1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(75, 20); this.numericUpDown1.TabIndex = 6; this.numericUpDown2.Location = new System.Drawing.Point(93, 70); this.numericUpDown2.Maximum = new decimal(new int { 3000, 0, 0, -2147483648}); chúng tôi = "numericUpDown2"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(75, 20); this.numericUpDown2.TabIndex = 7; this.checkBox1.AutoSize = true; this.checkBox1.Location = new System.Drawing.Point(174, 73); chúng tôi = "checkBox1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(77, 17); this.checkBox1.TabIndex = 8; chúng tôi = "Chuột phải"; this.checkBox1.UseVisualStyleBackColor = true; this.checkBox2.AutoSize = true; this.checkBox2.Location = new System.Drawing.Point(257, 73); chúng tôi = "checkBox2"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(85, 17); this.checkBox2.TabIndex = 9; this.checkBox2.UseVisualStyleBackColor = true; this.button7.Location = new System.Drawing.Point(528, 67); chúng tôi = "button7"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button7.TabIndex = 10; this.button7.UseVisualStyleBackColor = true; this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(683, 69); chúng tôi = "textBox1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(153, 20); this.textBox1.TabIndex = 11; chúng tôi = "Remote Desktop Connection"; this.button8.Location = new System.Drawing.Point(12, 96); chúng tôi = "button8"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button8.TabIndex = 12; this.button8.UseVisualStyleBackColor = true; this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(167, 98); chúng tôi = "textBox2"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(153, 20); this.textBox2.TabIndex = 13; chúng tôi = "ToolbarWindow32"; this.button9.Location = new System.Drawing.Point(12, 125); chúng tôi = "button9"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button9.TabIndex = 14; chúng tôi = "Gửi phím cho ứng dụng"; this.button9.UseVisualStyleBackColor = true; this.button10.Location = new System.Drawing.Point(167, 124); chúng tôi = "button10"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button10.TabIndex = 15; chúng tôi = "Gửi tổ hợp phím cho ứng dụng"; this.button10.UseVisualStyleBackColor = true; this.label1.AutoSize = true; this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 190); chúng tôi = "label1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(162, 13); this.label1.TabIndex = 16; chúng tôi = "Không chiếm chuột và bàn phím"; this.button11.Location = new System.Drawing.Point(15, 221); chúng tôi = "button11"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button11.TabIndex = 17; chúng tôi = "Sửa tiêu đề của cửa sổ"; this.button11.UseVisualStyleBackColor = true; this.button12.Location = new System.Drawing.Point(174, 221); chúng tôi = "button12"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button12.TabIndex = 18; chúng tôi = "Gửi text cho combobox"; this.button12.UseVisualStyleBackColor = true; this.button13.Location = new System.Drawing.Point(15, 250); chúng tôi = "button13"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(149, 23); this.button13.TabIndex = 19; this.button13.UseVisualStyleBackColor = true; this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(848, 350); this.Controls.Add(this.button13); this.Controls.Add(this.button12); this.Controls.Add(this.button11); this.Controls.Add(this.label1); this.Controls.Add(this.button10); this.Controls.Add(this.button9); this.Controls.Add(this.textBox2); this.Controls.Add(this.button8); this.Controls.Add(this.textBox1); this.Controls.Add(this.button7); this.Controls.Add(this.checkBox2); this.Controls.Add(this.checkBox1); this.Controls.Add(this.numericUpDown2); this.Controls.Add(this.numericUpDown1); this.Controls.Add(this.button6); this.Controls.Add(this.button5); this.Controls.Add(this.button4); this.Controls.Add(this.button3); this.Controls.Add(this.button2); this.Controls.Add(this.button1); chúng tôi = "Form1"; chúng tôi = "Form1"; ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown2)).EndInit(); this.ResumeLayout(false); this.PerformLayout(); } #endregion private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Button button2; private System.Windows.Forms.Button button3; private System.Windows.Forms.Button button4; private System.Windows.Forms.Button button5; private System.Windows.Forms.Button button6; private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1; private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown2; private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox1; private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox2; private System.Windows.Forms.Button button7; private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; private System.Windows.Forms.Button button8; private System.Windows.Forms.TextBox textBox2; private System.Windows.Forms.Button button9; private System.Windows.Forms.Button button10; private System.Windows.Forms.Label label1; private System.Windows.Forms.Button button11; private System.Windows.Forms.Button button12; private System.Windows.Forms.Button button13; } }

  Project tải xuống

  Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 

  Phần mềm & Thư viện khác

  Kết

  Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn cách CLICK VÀO TỌA ĐỘ KHÔNG CHIẾM CHUỘT TRONG ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG PC

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Ngọc Bổ Trợ, Lên Đồ, Combo Hiệu Quả
 • Ashe Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Ashe Mạnh Nhất
 • Cài Đặt Autocad Structural Detailing (2010, 2012, 2013, 2014, 2022, 2022, 2022) 32Bit, 64Bit Full Crack
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Font Cad Full Không Bị Lỗi
 • Cách Active Windows 8 / 8.1 Kích Hoạt Bản Quyền Vĩnh Viễn Bằng Cmd
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Click Vào Control Không Chiếm Chuột Trong Điều Khiển Ứng Dụng Pc trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×